Как можем да защитим здравето и благосъстоянието на работниците при работата им с опасни лекарствени продукти?

Image

В новите насоки на Европейската комисия се предлагат важни съвети както за работодателите, така и за работниците, за това как да се управлява експозицията на опасни лекарствени продукти (ОЛП).

ОЛП могат да причинят канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията (CMR) ефекти при работниците, изложени на въздействието им. Затова от решаващо значение е да се въведат подходящи управленски практики. 

Експозицията може да засегне медицински работници, чистачи и работници в пералня или работници в областта на отпадъците, а съветите, предоставени в ръководството, са съобразени с групите работници, потенциално изложени на експозиция.

Ръководството не е обвързващо и съветите се предоставят, без да се засягат националните разпоредби, което означава, че може да се адаптират към конкретните правни изисквания на съответната държава.

Консултирайте се с Ръководството за безопасно управление на опасни лекарствени продукти на работното място.

Научете повече