You are here

Акценти
04/04/2017

Последващо действие по ЕSENER-2 за участието на работниците — проверете резултатите!

Как предприятията организират участието на работниците в управлението на безопасността и здравето при работа? Има ли въведени формални структури за представителство на работниците, или те участват пряко? За отговор на този въпрос проверете резултатите от качественото проучване на ЕU-OSHA относно участието на работниците и консултациите с тях по въпросите на безопасността и здравето при работа, извършено като последващо действие по проучването на предприятията ESENER-2.

Прочетете съобщението за пресата

Прочетете доклада, резюмето и седем доклада по държави

Разгледайте констатациите от проучването на предприятията чрез онлайн таблото на проучването