You are here

Акценти

12/07/2018

EU-OSHA подкрепя световната кампания „Визия нула“ и допринася за разпространението на посланието, че всяка злополука, болест и вреда на работното място са предотвратими, ако се предприемат навреме подходящи мерки. Подходът за превенция „Визия нула“ обединява трите измерения на безопасността, здравето и доброто физическо и психическо състояние на всички нива на работа. Благодарение на своята гъвкавост кампанията „Визия нула“ е от полза за всяко работно място, всяко предприятие и всеки отрасъл във всички региони на света.

02/07/2018

„Зеленото председателство“ на Австрия ще популяризира устойчивото развитие и ще акцентира върху три области от значение за целия ЕС: сигурност и миграция; осигуряване на просперитет и конкурентоспособност чрез дигитализиране; и стабилност в съседните държави. Освен това в рамките на неговия мандат се очаква да приключат и преговорите по изменението на Директивата относно канцерогените.

Повече информация

29/06/2018

В рамките на дейността за онлайн интерактивна оценка на риска (OiRA) на EU-OSHA, инструментът на OiRA за офиси наскоро беше включен от италианското Министерство на труда и социалната политика в националното законодателство за безопасността и здравето при работа (членове 17 и 28 от

26/06/2018

За EU-OSHA е истинско удоволствие, че отново може да разчита на участието на такъв голям брой официални и медийни партньори на своята кампания „Здравословните работни места управляват опасните вещества“ за 2018—19 г.

Техният ангажимент към насърчаването на проактивното управление на опасните вещества, в рамките на европейските работни места, ще бъде важен фактор за успеха на кампанията, която ще осигури много възможности за контакти и обмяна на добри практики относно работното място.

22/06/2018

В нов доклад се представят подробно констатациите от последния анализ ESENER-2 на EU-OSHA, в който се разглеждат по-специално психо-социалните рискове. От него става ясно, че ангажиментът на ръководството и участието на служителите са от решаващо значение за защитата на европейските работници от подобни рискове.

Националният контекст обаче също е от значение. Силната икономика, добрите национални инициативи в областта на безопасните и здравословни условия на труд и културните фактори са свързани с по-добро управление на психо-социалните рискове.

19/06/2018

Управлението на безопасността и здравето при работа (БЗР) може да бъде голямо предизвикателство за микропредприятията и малките предприятия (ММП).

Кои политики, програми и инструменти са най-ефективни за подобряване на БЗР в ММП? И как може да се помогне на предприятията да извършат тези дейности на практика?

EU-OSHA, с политици и социални партньори, дава отговори на конференция на високо равнище в Брюксел, като се съсредоточава върху основани на факти препоръки от най-новите и широкообхватни доклади на проекта за ММП.

14/06/2018

2017 г. беше белязана от постоянния ангажимент на EU-OSHA за подобряване на безопасността и здравето при работа (БЗР) в Европа. Приключи кампанията „Здравословни работни места за всички възрасти“.

07/06/2018

В две нови публикации на EU-OSHA се разглеждат рисковете за безопасността при работа в рамките на работните места в Европа, възникващи в резултат на бързото разрастване на онлайн търговията на дребно и увеличаващата се употреба на лекарствени продукти за повишаване на ефективността при работа.

25/05/2018

Пред какви трудности са изправени хората с рак, когато се връщат на работа? Какви проблеми могат да срещнат техните работодатели? Изследванията на EU-OSHA имат за цел да отговорят на тези въпроси и да установят какво трябва да се направи, за да се гарантира успешна интервенция при връщането на работа.

Констатациите са публикувани по време на Европейската седмица за борба с рака (25—31 май 2018 г.) под формата на доклад, резюме и презентации.

22/05/2018

Сред многобройните ресурси на кампанията Здравословни работни места 2018—2019 г. електронният инструмент на EU-OSHA за опасните вещества и химическите продукти има за цел да предостави на предприятията необходимата информация и съвети, за да могат те да оценяват и управляват рисковете, свързаните със здравословните и безопасни условия на труд. 

Pages