Инспекторите по труда в ЕС са от ключово значение за превръщането на безопасността и здравето при работа в реалност

Image

© Pexels

Инспекциите по труда имат за цел да съдействат за спазването на изискванията за безопасност и здраве при работа в Европейския съюз чрез системи от санкции и стандартизирани мерки. Тези системи включват инспекции на място от инспектори по труда с цел наблюдение и прилагане на националното законодателство, както и на стратегиите, свързани с предотвратяването на злополуки и влошаване на здравето на работното място. В различните европейски държави се наблюдават различни подходи и начини на прилагане на такива системи.

Специализираните мерки в отговор на нарушения могат да имат важна роля в подкрепа на спазването на изискванията. Обикновено те са пропорционални и варират от препоръки до административни глоби и наказателно преследване. Възможно е да е предвидено въвеждането на стандартизирана мярка за безопасност на работното място с цел улесняване на вземането на решения. Усилията имат за цел да се създаде безопасна и здравословна работна среда в полза на всички, с нулева търпимост към нарушенията.

Прочетете документа за обсъждане Supporting compliance of occupational safety and health requirements – European labour inspection systems of sanctions and standardised measures (Подкрепа за спазването на изискванията за безопасност и здраве при работа — системи от санкции и стандартизирани мерки при инспекциите по труда в Европа)

Намерете статията в OSHWiki The Role of Sanctions in European Labour Inspection Policy and Practice (Ролята на санкциите в европейската политика и практика на инспекции по труда)

Разгледайте нашия тематичен раздел Подобряване на спазването на разпоредбите в областта на БЗР