Семинарът на ESENER поставя акцент върху безопасността и здравето в образователния сектор в Европа

Image

© Drazen - stock.adobe.com

Както се посочва в издание на ESENER, работещите в системата на образованието ежедневно са изложени на редица значителни мускулно-скелетни и психосоциални рискови фактори — кратки срокове, продължително седене, силен шум и работа с проблемни ученици и родители.

На 26 април експерти на EU-OSHA, представители на Европейската комисия и социалните партньори в ЕС ще обсъдят онлайн основните констатации от проучването с оглед на необходимостта от по-ефективна реакция при управлението на безопасността и здравето при работа (БЗР) в сектора. 

Семинарът ще наблегне върху данни от три издания на Европейско проучване за новите и нововъзникващите рискове в предприятията (ЕSENER), както и върху констатации от интервюта на експерти със заинтересовани страни от сектора. Събитието ще бъде насочено по-специално към начините за преодоляване на пропуските в оценките на риска, произтичащи от преобразуването на обучението в резултат на цифровизацията и въздействието на COVID-19.

Регистрирайте се безплатно в уебинара „Управление на БЗР в сектора на образованието — какво ни показват работните места в Европа?“

Прочетете доклада „Образование — данни от Европейското проучване за новите и нововъзникващите рискове в предприятията“ (ESENER) и резюмето към него

Преглед на всички резултати от проучването в сектора чрез визуализиране на данните от ESENER