You are here

Акценти
08/11/2016

Икономическите ефекти от доброто и лошото управление на безопасността и здравето при работа в обектива на EU-OSHA

За да изчислим разходите за трудови заболявания и смъртност, както и реалните ползи от добро управление на безопасността и здравето при работа, са необходими качествени данни.

EU-OSHA се стреми да удовлетвори тази потребност чрез двуетапния обзорен проект „Разходи и ползи, свързани с безопасността и здравето при работа“, който има за цел разработването на модел за икономическо остойностяване, позволяващ надеждна оценка на разходите.

Проектът се базира на широкомащабно проучване за установяване и оценка на наличните данни във всяка държава членка. Резултатите от проучването ще се използват за разработване на усъвършенстван модел за икономическо остойностяване въз основа на данните от националните източници.

Научете повече за проекта „Разходи и ползи, свързани с безопасността и здравето при работа“ в специалната уеб секция