Работа в цифрова платформа: нови документи разглеждат разнообразието на работната сила и последиците за БЗР, както и инициативи за предотвратяване и управление на рисковете

Image

© Gorodenkoff - adobe.stock

Цифровите трудови платформи преобразиха света на труда и породиха нови предизвикателства, с които трябва да се справим успешно. Понастоящем в ЕС действат активно над 500 платформи и създават възможности за заетост, но работниците в тях са изправени пред рискове, например интензификация на труда, ограничено прилагане на разпоредбите в областта на БЗР и несигурност на работното място. В същото време работата в цифрова трудова платформа може да бъде добра възможност за някои групи работници, например работници с увреждания или мигранти, за да навлязат или да се върнат на пазара на труда.

Два нови документа за обсъждане, които са част от нашия изследователски проект относно цифровизацията в областта на БЗР, дават представа за:

Предотвратяване и управление на рисковете за здравето и безопасността при работа в цифрови платформи, с примери за практики и инструменти, прилагани от цифрови платформи за насърчаване на безопасни условия на труд; и

Многообразие на работната сила и цифрови трудови платформи: последици за безопасността и здравето при работа, като се обсъжда как работата през цифрови платформи може да бъде трамплин към заетост за конкретни групи работници.

Работата в цифрови платформи е една от приоритетните области на предстоящата ни кампания „Безопасен и здравословен труд в цифровата ера“ 2023—2025 г.

За повече информация разгледайте предишните ни публикации.