You are here

Акценти
12/11/2018

Постигане на целите на европейския стълб на социалните права: една година по-късно

На 17 ноември 2017 г. Европейският парламент, Комисията и Съветът съвместно обявиха новаторска инициатива за по-силна социална Европа.

Европейският стълб на социалните права утвърждава споделения ангажимент на Съюза за нови и по-ефективни права на гражданите, включително за подобрени условия на труд.

Една година по-късно сме свидетели на значителен напредък. В съответствие с настоящата кампания „Здравословни работни места“ през април Комисията предложи да се ограничи излагането на работници на пет химикала, причиняващи рак. Прогнозите сочат, че това предложение би подобрило условията на труд на над 1 000 000 работници в ЕС и би предотвратило над 22 000 случая на свързани с работата заболявания.

През юни беше постигнато друго споразумение, което включва предложения за директиви относно равновесието между професионалния и личния живот и прозрачни и предвидими условия на труд.

EU-OSHA активно подкрепя европейския стълб на социалните права чрез множество дейности, например нашата работа във връзка със здравето и безопасността на по-възрастните работници, с която се осигурява анализ на политиките и инициативите, насочени към преодоляването на предизвикателствата, свързани със застаряващата работна сила в цяла Европа.