Комисията започва обществена консултация относно ефективността и въздействието на EU-OSHA, Eurofound, Cedefop и ETF

Image

© Brad Pict - stock.adobe.com

Европейската комисия стартира обществена консултация за събиране на доказателства относно ефективността и по-широкото въздействие на четири децентрализирани агенции на ЕС: EU-OSHA, Eurofound, Cedefop и ETF, както индивидуално, така и хоризонтално.

Консултацията ще допринесе за проучването за оценка на ефективността, ефикасността, целесъобразността, последователността и добавената стойност за ЕС на тези агенции, което се извършва в момента от името на Европейската комисия, с цел:

(i) да се оцени как агенциите са се справили с поставените цели и мандати; и (ii) да се определи дали е необходимо да се измени мандатът на агенциите.

Обществената консултация е насочена към бенефициерите и ползвателите на услугите на агенциите, социалните партньори, изследователите, академичните среди, организациите на гражданското общество и публичните органи на национално, регионално и местно равнище.

Обществената консултация е достъпна на всички официални езици тук и ще продължи до 25 май 2023 г.

За да отговорите на допитването до обществеността, трябва или да влезете в профила си, или да създадете профил. Това е обяснено на интернет страницата на Комисията „Споделете мнението си“.

Научете повече за инициативата