Автоматизиране на задачите на работното място по безопасен начин: нов сравнителен доклад от проучване на конкретен случай

Image

© panuwat – stock.adobe.com

Увеличава се използването на изкуствен интелект (ИИ) и роботика за автоматизиране на опасни или повтарящи се задачи на работното място като начин за защита на работещите. Възможно е обаче да възникнат и трудности, свързани с безопасността и здравето при работа, които трябва да бъдат разгледани, или нови рискове, на които трябва да се обърне ефективно внимание през тези ранни етапи.

За да осветли тази сложна тема, EU-OSHA публикува сравнителен доклад от проучване на конкретен случай относно усъвършенстваната роботизирана автоматизация. В доклада се разглеждат внедряването и въздействието на системите, базирани на изкуствен интелект, и интелигентните колаборативни роботи (коботи) при автоматизацията на задачите на работното място, с акцент върху осигуряването на безопасността на работниците.

Освен това в сборник от свързани с тях кратки съобщения за политиката се разглеждат различни аспекти: Предизвикателства и възможности в областта на БЗР, произтичащи от внедряването, Препоръки за автоматизиране на когнитивни задачи, Препоръки за автоматизиране на физически задачи, Движещи сили, пречки и препоръки за внедряване, Улесняване на организационното приемане на системи, основани на ИИ.

Вижте заключенията от неотдавнашния ни семинар Усъвършенствана роботика и основани на ИИ системи за автоматизиране на задачите: Последици за безопасността и здравето при работа.

Интересувате се от автоматизиране на задачи? Следете за предстоящата кампания „Здраве и безопасност при работа в цифровата ера“ — това е една от приоритетните области!

Вижте всички публикации за усъвършенствана роботика и автоматизиране на задачите