Икономиката на безопасността и здравето при работа — стойност на БЗР за обществото

Image

Инструментът за визуализиране на данните подчертава основните заключения на проекта, осъществен от Международната организация на труда (МОТ), Министерство на социалните грижи и здравеопазването на Финландия, финландският Институт за здраве на работното място (FIOH), Институтът за БЗР в Сингапур, Международният комитет за здраве на работното място (ICOH) и EU-OSHA с цел разработване на актуализирани прогнози за трудовите злополуки и професионалните заболявания в световен мащаб. Статистическите данни се основават на наличните данни на международно равнище, главно от Световната здравна организация (СЗО) и източниците на данни на МОТ.

Като здравен показател при изчислението на трудовите злополуки и професионалните заболявания са използвани човеко-години живот, коригирани с оценка за качеството на нетрудоспособност (DALY). Прогнозите ще бъдат представени съвместно с МОТ на XXI-ия Световен конгрес за безопасни и здравословни условия на труд, който ще се проведе в Сингапур през септември 2017 г.

Инструментът предоставя достъпно визуално представяне на данните за разходите на обществото за трудови злополуки и професионални заболявания, като обхваща всички региони по света и представя по-конкретни данни на равнище отделна държава — членка на ЕС. Разходите за обществото са показани като сума и процент от брутния вътрешен продукт (БВП). В допълнение, на равнището на ЕС се посочва разпределението на DALY на фона на основните фактори, свързани с работата (рак, циркулаторни заболявания, мускулно-скелетни смущения и наранявания).

Предоставен е речник на често използваните термини и подробно описание на методологията за изследвания.

Достъп до инструмента за визуализиране