Европейско проучване на предприятията относно новите и възникващите рискове

Европейското проучване на предприятията относно новите и възникващите рискове (ESENER) на EU-OSHA е обширно проучване за това, как се управляват рисковете, свързани с безопасността и здравето на работното място, в Европа.

Множество предприятия и организации в Европа са поканени да отговорят на въпросник относно:
 • общи рискове за безопасността и здравето на работното място и начини за управлението им;
 • психосоциални рискове като стрес, малтретиране и тормоз;
 • мотивиращи фактори и пречки при управлението на безопасността и здравето при работа (БЗР);
 • участие на служителите в практиките за безопасност и здраве.

Резултатите от тези допитвания се допълват с вторични анализи, разглеждащи конкретни теми в дълбочина. Прилагат се качествени и количествени методи на анализ с цел по-добро изучаване на основните констатации от проучването.

ESENER-3 (2019 г.)

През 2019 г. беше проведено Третото европейско проучване сред предприятията относно новите и възникващите рискове (ESENER-3), като бяха обхванати над 45 000 предприятия от всички категории по размер и сектор на дейност в 33 европейски държави. 

Вече са публикувани първите резултати. Още доклади и инструментът за визуализация на данни ще излязат през 2020 г. и след това.

ESENER-2 (2014 г.)

Събирането на информация за второто издание на ESENER се проведе през лятото и есента на 2014 г. Проучването представя ценна и актуална картина на начина, по който в цяла Европа се управляват рисковете на работното място и по-специално новите и възникващите рискове.

Акцент върху новите и възникващи рискове означава, че отговорите в проучването хвърлят светлина върху недостатъчно обсъждани и все по-важни аспекти на безопасността и здравето при работа, например психосоциалните рискове, които будят все по-голямо безпокойство на работните места в Европа.

Проучването от 2014 г. е още по-подробно и обширно от първото, като броят на участниците е увеличен наполовина, а в три от държавите националното участие се е подобрило допълнително. ESENER-2 включва за първи път микропредприятия от 5 до 10 служители и земеделски фирми. Пет нови държави — Албания, Исландия, Северна Македония, Черна гора и Сърбия — се присъединяват към останалите 31 държави, включени в проучването през 2009 г.

Някои от обхванатите теми са:

 • Мускулно-скелетни смущения
 • Организация на управлението на БЗР
 • Подходи при участието на работниците и служителите в БЗР

ESENER предоставя на авторите на политики и изследователите на национално и европейско ниво изключително необходими данни. Няма друг източник на информация на ниво Европейски съюз по отношение на управлението на безопасността и здравето при работа във фирмите. ESENER е основно пособие на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) за осигуряване на сравнима информация от различните държави, която може да спомогне за изготвянето на политики, свързани с БЗР.

Интерактивното табло на проучването ви позволява да визуализирате и споделяте данни от ESENER.

Вече налични:

Вторичните анализи от това по-обстойно проучване покриват няколко основни области и въз основа на тях се изготвят следните документи:

Данните от ESENER 2014 са достъпни чрез UK Data Archive (UKDA) на Университета на Есекс и GESIS.

ESENER-1 (2009 г.)

В проучването ESENER, чието първо издание се провежда през 2009 г., са проведени близо 36 000 интервюта с ръководители и представители по БЗР. Включени са всички държави членки на ЕС, както и Турция, Норвегия и Швейцария — общо 31 държави. Интервютата са проведени в организации в частния и публичния сектор с 10 или повече работници и служители.

Интерактивнототабло на проучването ви позволява да визуализирате и споделяте данни от ESENER.

Разгледайте основните резултати:

 • Европейско проучване на предприятията относно новите и възникващите рискове (ESENER) — Управление на безопасността и здравето при работа (2010 г.): Обзорен доклад на английски език и Резюме на 24 езика

Можете също да изтеглите резултатите от вторичния анализ:

 • Качествена оценка на ESENER, проведена след теста (2014 г.): Обзорен доклад и Съществени резултати на английски език.
 • Анализ на определящите фактори за безопасността и здравето при работа в избрани държави членки на ЕС (2013 г.): Обзорен доклад на английски език, Резюме на 8 езика и Приложение на английски език
 • Обобщение на четири доклада от вторичния анализ: Разбиране на управлението на безопасността и здравето при работа, психосоциалните рискове и участието на работниците и служителите чрез ESENER (2012 г.): резюме на 24 езика
 • Участие на работниците и служителите и консултации по отношение на здравето и безопасността — Анализ на резултатите от Европейско проучване на предприятията относно новите и възникващите рискове (2012 г.): Обзорен доклад на английски език и Приложения 1 и 2 към техническия доклад на английски език
 • Управление на безопасността и здравето при работа — Анализ на резултатите от ESENER (2012 г.): Обзорен доклад и Приложения 1 и 2 към техническия доклад на английски език
 • Управление на прихосоциалните рискове при работа — Анализ на резултатите от ESENER (2012 г.): Обзорен доклад и Приложения 1 и 2 към техническия доклад на английски език
 • Механизми и пречки при управлението на психосоциалните рискове: анализ на резултатите от ESЕNER (2012 г.): Обзорен доклад на английски език

Други проучвания и статистически данни за БЗР:


Данните от ESENER 2009 са достъпни чрез UK Data Archive (UKDA) на Университета на Есекс и GESIS.