Мрежа „Enterprise Europe“

Мрежа „Enterprise Europe“

Мрежа „Enterprise Europe“Мрежата „Enterprise Europe“ (EEN) помага на предприятията да въвеждат иновации и да се развиват в международен мащаб. Тя е най-голямата в света мрежа за подкрепа на малките и средните предприятия (МСП) с международни амбиции.

Мрежата функционира в световен мащаб. В мрежата са представени експерти от членуващите организации, които са известни с високите си постижения в областта на подкрепата за бизнеса.

Проектът за партньорство в областта на комуникацията (CPP) има за цел да повиши осведомеността за значението на БЗР за МСП и да им предостави лесен достъп до практическа информация и полезни контакти на национално и регионално равнище, включително срещи за национални партньорства, пакети за повишаване на осведомеността и други дейности, например наградите на EEN за БЗР.

Членовете на EEN са един от основните партньори, които помагат на EU-OSHA да постигне целите си, заедно с Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ (ГД GROW), Изпълнителната агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП (EISMEA) и националните фокусни точки на EU-OSHA.

Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“:

Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ (ГД GROW) е службата на Европейската комисия, която отговаря за доизграждането на вътрешния пазар на стоки и услуги; подпомагане на превръщането на ЕС в интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика; насърчаване на предприемачеството и растежа чрез намаляване на административната тежест за малките предприятия; улесняване на достъпа до финансиране за малките и средните предприятия (МСП) и подкрепа за достъпа на дружествата от ЕС до световните пазари; и създаване на политика за защита и прилагане на правата върху индустриална собственост, координиране на позицията на ЕС и преговорите в рамките на международната система за правата върху интелектуалната собственост (ПИС) и подпомагане на новаторите относно начините за ефективно използване на правата върху интелектуалната собственост.

Изпълнителна агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП (EISMEA)

 

Изпълнителната агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП (EISMEA) е създадена на 1 април 2021 г. с цел насърчаване на иновациите в единния пазар чрез създаване на силни полезни взаимодействия в подкрепа на възстановяването на европейската икономика и групиране в една агенция на всички дейности на Европейския съвет по иновациите (ЕСИ) и програмите, свързани с МСП.

Агенцията отговаря за разработването и изпълнението на Европейския съвет по иновациите и управлява други програми на ЕС в областта на подкрепата за МСП, екосистемите за иновации, единния пазар, политиката за защита на потребителите и междурегионалните иновационни инвестиции. 

Посланиците на мрежа Enterprise Europe за здравословни и безопасни условия на труд и тяхната роля

Наградите на мрежата „Enterprise Europe“ за безопасност и здраве при работаОт 2009 г. насам EEN си сътрудничи с EU-OSHA за повишаване на осведомеността за БЗР сред МСП и микропредприятията. За изпълнението на тази задача EEN определя посланици за БЗР на равнище държави. Тяхната роля включва координиране на дейностите, насърчаване на БЗР за МСП на национално равнище и докладване на EU-OSHA веднъж годишно за техните дейности в областта на БЗР.

През 2021 г. програмата беше разширена до шест държави извън ЕС (т.е. държави, получаващи финансова помощ по линия на инструмента на ЕС за предприсъединителна помощ (ИПП): Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Северна Македония, Сърбия и Турция) и на ИПП на EEN за БЗР.

Вж. пълния списък на посланиците на EEN в областта на БЗР

В рамките на CPP ролята на работната група за партньорство в областта на комуникацията (CPWG), която се състои от три национални фокусни точки, трима посланици на EEN по БЗР и представители на EU-OSHA, ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ и EISMEA, е основно да предоставя стратегически и експертни съвети относно изпълнението и мониторинга на стратегията на EU-OSHA за комуникационни партньорства.

Наградите на мрежата „Enterprise Europe“ за безопасност и здраве при работа

В рамките на кампанията на агенцията за здравословни работни места, наградата EEN в областта на БЗР има за цел повишаване на осведомеността и насърчаване на БЗР в МСП. Членовете на EEN на 27-те държави членки, както и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, и страните по ИПП, се приканват да предложат за признаване всички свои проекти, които имат за цел да насърчават по-добрата безопасност и здраве на работното място в МСП и които попадат в една от следните категории: дейности и събития, насърчаващи БЗР; изграждане на мрежа; и печатна и онлайн комуникация и публикации.

2013 | 2014/15 | 2016/17 | 2018/19 2020/21