Корпоративна стратегия и работни програми

Работните програми се основават на организационната стратегия на ЕU-OSHA.

Създаване на дългосрочна стратегия

Настоящата стратегия на EU-OSHA обхваща периода до 2027 г., като в нея са определени шест стратегически цели, които отговарят на шест приоритетни области:

  • Прогнозиране на промените
  • Факти и цифри
  • Инструменти за управление на БЗР
  • Повишаване на осведомеността
  • Знания в мрежата
  • Стратегическа и оперативна работа в мрежа

За допълнителна информация можете да свалите Многогодишната стратегическа програма на EU-OSHA за 2022-2027 г.

Планиране за следващата година

Всяка година изпълнителният директор на ЕU-OSHA изготвя, а управителният съвет приема, единен програмен документ, в който се определя тригодишна непрекъсната програма на Агенцията. В документа подробно са описани конкретните дейности и целите, които да се изпълняват през предстоящата година.

В единния програмен документ се определят ясни приоритети и се въвеждат гаранции, че Агенцията използва оптимално ресурсите и мрежата си. 

За преглед на работни програми/единни програмни документи от предходни години посетете нашата страница с публикации.