Стратегия на Агенцията и работни програми

Работните програми се основават на организационната стратегия на ЕU-OSHA.

Създаване на дългосрочна стратегия

Настоящата стратегия на Агенцията обхваща периода 2014 - 2020 г. и определя шест приоритетни области:

  1. Прогнозиране на промените — посредством нашите проекти „Прогнози“
  2. Факти и цифри — събиране и разпространяване на информация за изследователи и автори на политики посредством ЕSENER и прегледи в областта на БЗР
  3. Инструменти за управление на БЗР — главно чрез OiRA
  4. Повишаване на осведомеността относно БЗР — посредством кампании „Здравословни работни места“ и други дейности за повишаване на осведомеността
  5. Познания за работа в мрежа — по-специално посредством разработване на OSHwiki
  6. Създаване на мрежи

За повече информация изтеглете Корпоративната стратегия на EU-OSHA за 2018–2023 г., която е съгласувана със Стратегическата рамка на Европейската комисия за здравословни и безопасни условия на труд за 2014-2020 г. и Съобщението на Европейската комисия относно модернизацията на БЗР от януари 2017 г.

Планиране за следващата година

Всяка година изпълнителният директор на ЕU-OSHA изготвя, а Управителният съвет приема програмен документ, в който се определя тригодишна непрекъсната програма на Агенцията. В него подробно са описани конкретните дейности и целите, които да се изпълняват през предстоящата година.

В програмния документ се определят ясни приоритети и се цели да се гарантира, че Агенцията използва оптимално ресурсите и мрежата си. Някои от важните области на дейност са: прогнозиране на промените, повишаване на осведомеността и факти и цифри по теми, свързани с БЗР.

За да видите годишните планове за управление за предходни години, посетете нашата страница „Публикации“, където можете също да разгледате и годишните ни доклади и докладите за дейността с данни за постигнатите от нас резултати.