Кариери

В ЕU-OSHA нашият персонал се радва на стимулираща и многонационална работна среда. Служебните ни помещения се намират в бликащия от културен живот град Билбао.

В ЕU-OSHA има хора с всякакви профили, но всички наши работници и служители — от ръководители на проект до специалисти по комуникация и администратори, имат уменията, пламъка и ентусиазма, от които имаме нужда, за да направим Европа по-безопасно, по-здравословно и много по производително място на работа.

Научете повече за кариера в Европейския съюз на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал (ЕРSO).

 

Who we employ

За позициите в EU-OSHA могат да кандидатстват граждани на 27-те държави — членки на Европейския съюз, плюс Исландия, Лихтенщайн и Норвегия (страни по споразумението за ЕИП).

EU-OSHA е работодател, съблюдаващ принципите на равните възможности. С радост приветстваме кандидатури, служители и стажанти, независимо от пол, цвят на кожата, расов, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, националност, възраст, сексуална ориентация или полова идентичност.

Reserve lists

В списъците с одобрените кандидати са включени кандидати, които са издържали успешно процедура за подбор за конкретните длъжности (вж. „Свободни работни места – затворени процедури“).

Списъците с одобрените кандидати са валидни за определен период от време, като този срок може да бъде удължаван. На кандидатите от валиден(ни) списък(ци) може да бъде предложена работа в съответствие с нуждите на Агенцията.

За някои позиции EU-OSHA може да ползва базата данни на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO).

Vacancies - Open

Vacancies - Evaluation underway

Vacancies - Completed

Spontaneous applications

Приветстваме кандидатури в отговор на конкретни обяви за работа или стаж, но не приемаме спонтанни кандидатури.

По тази причина не потвърждаваме получаването и не гарантираме отговор на спонтанни кандидатури или запитвания за стажове.

Data Protection and Legal Remedies

1. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

EU-OSHA зачита неприкосновеността на личния живот на кандидатите и обработва личните им данни съгласно изискванията в Регламент (ЕС) 2018/1725. Това се отнася по-специално за поверителността и сигурността на такива данни. Личната информация, която EU-OSHA изисква от кандидатите в контекста на процедура за подбор, се обработва в съответствие с декларацията относно защитата на данните в процедурите за подбор и назначаване.

На кандидатите се предоставя достъп до всички техни лични данни, обработвани в рамките на процедура за подбор. По-специално на субектите на данни се предоставя достъп до резултатите от оценката на всички етапи от процедурата за подбор (предварителен подбор, събеседване и писмени тестове), освен ако не се прилага изключението, допълнително уточнено в член 6 от приложение III към Правилника за длъжностните лица.

Това изключение може да означава, че не следва да се предоставя достъп нито до сравнителни данни спрямо другите кандидати (сравнителни резултати), нито до индивидуалните становища на членовете на комисията за подбор.

2. СРЕДСТВА ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА

Кандидати, които не са допуснати до участие в процедурата за подбор

Искане за преразглеждане

Кандидат, който счита, че е допусната грешка във връзка с недопускането му/ѝ до конкретна процедура за подбор (т.е. кандидатът не отговаря на критериите за допустимост, посочени в обявата за свободна длъжност), може да поиска преразглеждане на заявлението като изпрати в рамките на 5 календарни дни (считано след изтичането на един месец от крайния срок за кандидатстване) искане за преразглеждане, в което посочи номера на съответната процедура за подбор и го адресира до председателя на комисията за подбор, за предпочитане по електронна поща на адрес: recruitment [at] osha [dot] europa [dot] eu.

Комисията за подбор ще преразгледа заявлението и ще уведоми кандидата за решението си в срок от 15 работни дни от получаването на искането.

Жалби

Ако комисията за подбор потвърди първоначалното решение да не допусне кандидата до процедурата за подбор, кандидатът може да подаде жалба съгласно член 90, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица, до изпълнителния директор на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, за предпочитане по електронна поща: recruitment [at] osha [dot] europa [dot] eu.

Жалбата трябва да бъде подадена в срок до три месеца след получаването на уведомлението до кандидата за решението. Изпълнителният директор уведомява кандидата за своето мотивирано решение в рамките на четири месеца от датата, на която е подадена жалбата. Ако в края на този срок не бъде получен отговор на жалбата, това се счита за мълчаливо решение за отхвърлянето ѝ, което може да се обжалва съгласно член 91 от Правилника за длъжностните лица.

В случай че жалбата бъде отхвърлена, съгласно член 270 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 91 от Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, кандидатът може да сезира:

The General Court of the European Union   
Rue du Fort Niedergrünewald   
L-2925 Luxembourg

Възможно е също така да се подаде жалба пред Европейския омбудсман в съответствие с член 228 от Договора за функционирането на ЕС и с условията, определени в Решението на Европейския парламент от 9 март 1994 г. относно правилника и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (ОВ L 113, 4.5.1994 г.).

Жалбата следва да бъде адресирана до:

European Ombudsman   
1 Avenue du Président Robert Schuman   
CS 30403   
F- 67001 Strasbourg Cedex

Следва да се има предвид, че подадените до Европейския омбудсман жалби нямат суспензивно действие върху сроковете, предвидени в член 90, параграф 2 и член 91 от Правилника за длъжностните лица. Обърнете внимание също така, че преди да подадат жалба до омбудсмана кандидатите трябва да са подали жалба до EU-OSHA съгласно член 90, параграф 2 и да са получили отрицателен отговор.

Кандидати, допуснати до процедурата за подбор, но изключени на по-късен етап

Кандидатите, които са били допуснати до участие в процедурата за подбор, но са били изключени на по-късен етап, напр. не са били поканени на събеседване/тест, не са издържали тест/събеседване и в крайна сметка не са включени в списъка с одобрени кандидати, не могат да поискат преразглеждане на решението на комисията за подбор, с което са били изключени от процедурата за подбор, но могат да се възползват от процедурите, предвидени в член 90, параграф 2 и член 91 от Правилника за длъжностните лица. Кандидатите могат също така да подадат жалба до Европейския омбудсман, както е това пояснено по-горе.

В случай че жалбата бъде отхвърлена, съгласно член 270 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 91 от Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, кандидатът може да сезира:

The General Court of the European Union   
Rue du Fort Niedergrünewald   
L-2925 Luxembourg

Enquiries

За запитвания се свържете с „Човешки ресурси“ на адрес recruitment [at] osha [dot] europa [dot] eu