31/03/2017

Управление на многоезикови уебсайтове — пример за добра практика

На 30 март 2017 г. три агенции — Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA), Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)  и Центърът за преводи за органите на Европейския съюз (CdT) — получиха наградата на Европейския омбудсман за добра администрация в категорията Върхови постижения в областта на ориентирани към гражданите/клиентите услуги за съвместно разработен иновативен проект за подпомагане управлението на процеса на превод на многоезикови уебсайтове.

Езиковото многообразие е основен принцип на Европейския съюз, чрез който се гарантират равенство на всички езици и зачитане на езиковото и културното разнообразие. Преводът e мост между нациите и между европейските агенции и гражданите на ЕС, които те обслужват.

Управлението на многоезичен уебсайт с над 25 езика обаче е предизвикателство и не може да се отрече фактът, че поддръжката и разходите действително създават трудности. С оглед на това екипи от областта на електронните технологии, комуникациите и езиковите технологии от три агенции на ЕС работиха съвместно по иновативен проект за подпомагане управлението на многоезикови уебсайтове.

Създаденият от тях инструмент за управление на превода е напълно интегриран в оперативните системи и инструменти на CdT и дава възможност за рационализиран и контролиран процес на превод — от избор на съдържанието до редакция и одобрение на преведения текст. Агенциите имат по-голям контрол върху разходите и етапите в процеса на превод, като беше демонстрирано, че дори малките агенции са в състояние да управляват многоезикови уебсайтове, с което се улеснява комуникацията в рамките на ЕС.

Софтуерът е публикуван под формата на отворен код за Drupal и е достъпен за физически лица и фирми, които желаят да управляват многоезичен уебсайт, с известна доза адаптиране.

Езиковото многообразие е от съществено значение за Европейския съюз и е сред основните движещи сили на EU-OSHA в качеството му на признат водещ фактор за насърчаване на безопасни и здравословни работни места в Европа.