You are here

Естонското председателство на ЕС


EE-logo-2017Председателството на Съвета на ЕС се споделя между националните правителства на 28-те държави членки, като преминава от една държава членка към друга на всеки шест месеца, на 1 януари и на 1 юли всяка година. Председателството носи голяма отговорност: поемащата го държава членка председателства по време на своя мандат заседанията на Съвета на ЕС — един от основните органи на ЕС за вземане на решения. Освен това председателството има задължение да гарантира, че държавите членки работят в разбирателство, договарят се за компромиси, когато е необходимо, и по всяко време действат в интерес на ЕС като цяло.

Работната програма на председателството се поделя между три държави членки („председателската тройка“) в рамките на период от 18 месеца. Председателството определя подробни цели, които иска да постигне по време на своя мандат, и съвместно с другите членове на председателската тройка, по-дългосрочни цели, които не е реалистично да бъдат постигнати само за шест месеца.

Новата председателска тройка започва своя мандат на 1 юли 2017 г. Eстония поема председателството на Съвета в рамките на първото полугодие, от 1юли до 31 декември 2017 г., последвана от България и Австрия. Тези държави ще работят заедно за изпълнението на своята 18-месечна съвместна програма.

Приоритетите на естонското председателство включват:

  • отбелязване на напредък по отношение на отворената и новаторска икономика на Европа чрез развитие на бизнес среда, която подкрепя основаните на знания растеж и конкурентоспособност;
  • опазване на сигурността и безопасността на Европа;
  • по-нататъшно цифровизиране на Европа и насърчаване на свободното движение на данни;
  • гарантиране на това, че Европа е приобщаваща и устойчива;
  • справяне с предизвикателствата на непрекъснато променящото се естество на труда — акцентиране върху правата на работниците, развитие на умения и достъп до заетост за всички.

Посетете уебсайта на естонското председателство

Видеоклип „Какво представлява председателството на Съвета и как функционира?“