Председателство на Съвета на ЕС

Председателството на Съвета на ЕС се споделя между националните правителства на 28-те държави членки, като преминава от една държава членка към друга на всеки шест месеца, на 1 януари и на 1 юли всяка година. Председателството носи голяма отговорност: приемащата държава членка председателства по време на своя мандат заседанията на Съвета на ЕС — един от главните органи на ЕС за вземане на решения. Освен това председателството има задължение да гарантира, че държавите членки работят в хармония, договарят се за компромиси, когато е необходимо, и по всяко време действат в интерес на ЕС като цяло.

Работната програма на председателството се поделя между три държави членки („председателската тройка“) в рамките на период от 18 месеца. Председателството определя подробни цели, които иска да постигне през своя мандат, и, съвместно с другите членове на председателската тройка, по-дългосрочни цели, които е реалистично да бъдат постигнати в по-дълъг срок.

Посетете уебсайта на Съвета на ЕС, за да получите повече информация относно настоящото председателство.