Германско председателство на ЕС

Председателството на Съвета на ЕС се споделя между националните правителства на 28-те държави членки, като преминава от една държава членка към друга на всеки шест месеца, на 1 януари и на 1 юли всяка година. Председателството носи голяма отговорност: поемащата го държава членка председателства по време на своя мандат заседанията на Съвета на ЕС — един от основните органи на ЕС за вземане на решения. Освен това председателството има задължение да гарантира, че държавите членки работят в разбирателство, договарят се за компромиси, когато е необходимо, и по всяко време действат в интерес на ЕС като цяло.

Работната програма на председателството се поделя между три държави членки („председателската тройка“) в рамките на период от 18 месеца. Председателството определя подробни цели, които иска да постигне по време на своя мандат, и съвместно с другите членове на председателската тройка, по-дългосрочни цели, които не е реалистично да бъдат постигнати само за шест месеца.

На 1 юли 2020 г. Германия поема председателството на Съвета на ЕС. Германия поема първа председателството в новата председателска тройка, в която ще си сътрудничи с Португалия и Словения, които на свой ред ще поемат председателството през 2021 г.

Сред основните приоритети на германското председателство са, разбира се, да се подпомогне Европа в борбата с пандемията от коронавируса и в икономическото възстановяване от последиците от пандемията. Същевременно измененията на климата и цифровата трансформация остават категорично на дневен ред.

Сред останалите въпроси са:

  • политики в областта на промишлеността и малките и средните предприятия;
  • по-добра защита за работниците с ниски доходи и сезонните работници;
  • насърчаване на справедливи социални промени в икономиката, обществото и пазара на труда на Европа;
  • и следване на Пътната карта за канцерогените — програма за действие, целяща повишаване на осведомеността и обмен на най-добри практики за предотвратяване или намаляване на канцерогенните вещества на работното място.

Освен че сътрудничи с партньорите си в председателската тройка, германското председателство работи съвместно с Европейската комисия. Приоритетите на Комисията са изложени в актуализираната ѝ работна програма за 2020 г. и плана ѝ за възстановяване след коронавируса.

Посетете уебсайта на германското председателство на ЕС

Гледайте видеоматериала „Какво представлява председателството на Съвета и как функционира то?“