Хърватско председателство на ЕС

Председателството на Съвета на ЕС се споделя между националните правителства на 28-те държави членки, като преминава от една държава членка към друга на всеки шест месеца, на 1 януари и на 1 юли всяка година. Председателството носи голяма отговорност: поемащата го държава членка председателства по време на своя мандат заседанията на Съвета на ЕС — един от основните органи на ЕС за вземане на решения. Освен това председателството има задължение да гарантира, че държавите членки работят в разбирателство, договарят се за компромиси, когато е необходимо, и по всяко време действат в интерес на ЕС като цяло.

Работната програма на председателството се поделя между три държави членки („председателската тройка“) в рамките на период от 18 месеца. Председателството определя подробни цели, които иска да постигне по време на своя мандат, и съвместно с другите членове на председателската тройка, по-дългосрочни цели, които не е реалистично да бъдат постигнати само за шест месеца.

На 1 януари 2020 г. Хърватия поема председателството на Съвета на ЕС. След Румъния и Финландия тя има за цел да постигне целите, определени в съвместната програма на тройката.

Под мотото „Силна Европа в един свят на предизвикателства“, приоритетите на шестмесечното председателство на Хърватия са Европа, която се развива, Европа, която свързва, Европа, която закриля, и влиятелна Европа.

Хърватското председателство е съгласувано с новата стратегическа програма за периода 2019—2024 г. на Европейския съвет и политическите насоки за новата Европейска комисия.

Председателството поставя акцент върху укрепването на програмата за цифровизация и подпомагането на конкурентоспособността на европейската промишленост и малките и средните предприятия. Насърчаването на равенството между мъжете и жените, наред с овластяването на жените в обществото и на пазара на труда, и създаването на по-добри възможности за младите хора са допълнителни цели, които трябва да се преследват.

Хърватското председателство заяви ангажимента си за укрепване на Европейския стълб на социалните права. Стълбът има за цел да гарантира, че всички граждани на ЕС имат достъп до широк набор от права, включително здравеопазване, справедливи условия на труд и заплащане, учене през целия живот и добро равновесие между професионалния и личния живот.

Посетете уебсайта на хърватското председателство

Гледайте видеоматериала „Какво представлява председателството на Съвета и как функционира“