You are here

Австрийско председателство на ЕС


BG-logo-2017Председателството на Съвета на ЕС се споделя между националните правителства на 28-те държави членки, като преминава от една държава членка към друга на всеки шест месеца, на 1 януари и на 1 юли всяка година. Председателството носи голяма отговорност: поемащата го държава членка председателства по време на своя мандат заседанията на Съвета на ЕС — един от основните органи на ЕС за вземане на решения. Освен това председателството има задължение да гарантира, че държавите членки работят в разбирателство, договарят се за компромиси, когато е необходимо, и по всяко време действат в интерес на ЕС като цяло.

Работната програма на председателството се поделя между три държави членки („председателската тройка“) в рамките на период от 18 месеца. Председателството определя подробни цели, които иска да постигне по време на своя мандат, и съвместно с другите членове на председателската тройка, по-дългосрочни цели, които не е реалистично да бъдат постигнати само за шест месеца.

Австрия поема председателството от 1 юли 2018 г. Настоящата председателска тройка (Естония, България и Австрия) ще продължи да изпълнява неговата 18-месечна програма.

„Зеленото председателство“ на Австрия ще популяризира устойчивото развитие и ще акцентира върху по-общите проблеми на:

  • сигурността и миграцията;
  • осигуряването на просперитет и конкурентоспособност чрез дигитализиране;
  • стабилността в съседните държави.

По отношение на безопасността и здравето при работа, целта на австрийското председателство е да приключи преговорите по изменението на Директивата относно канцерогените, тъй като ракът продължава да бъде основна причина за смъртността от професионални заболявания в ЕС.

EU-OSHA участва в конференцията „Намаляване на тежестта на професионалните ракови заболявания в ЕС — общ проблем с общи решения“, която ще се проведе на 24 и 25 септември. Целта е да се повиши осведомеността за рисковете, възникващи от експозиция на канцерогени на работното място, и да се обменят добри практики в рамките на нейната кампания „Здравословните работни места управляват опасните вещества“ и „Пътна карта за канцерогените“.

Посетете уебсайта на австрийското председателство

Вижте видеоматериала „Какво представлява председателството на Съвета и как функционира?“