Годишен доклад

Годишен отчет за дейността

Всяка финансова година директорът на EU-OSHA изготвя доклад за дейностите на агенцията през изтеклата година. Докладът следва структурата на годишната работна програма в програмния документ, като дава отчет за постигането на ключовите цели и извършването на дейностите, изложени в плана. В него се разглеждат и ресурсите, използвани за постигане на целите на агенцията. 

Годишният доклад за дейността изпълнява и функцията на отчет за управлението на директора, като включва например прилагането на стандартите за вътрешен контрол.

Управителният съвет на ЕU-OSHA анализира и прави оценка на доклада за дейността. Това е важна стъпка в процеса на оценка на изпълнението от агенцията на нейния годишен бюджет (процеса по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета).

Всеки доклад за дейността включва декларация за достоверност, в която директорът заявява, че:

  • Докладът излага вярно и добросъвестно сведенията
  • Въведените системи дават необходимите гаранции по отношение на законосъобразността и редовността на финансовите операции
  • В доклада не е пропусната съществена информация.

Годишен доклад

Съгласно изискванията на Регламента за създаване на ЕU-OSHA, Управителният съвет приема годишния доклад за дейността на ЕU-OSHA и най-късно до 15 юни го изпраща на Европейския парламент, Комисията, Европейския икономически и социален комитет, Сметната палата, държавите членки и Консултативния комитет по безопасност, хигиена и опазване на здравето на работното място.

Това е независимо действие, което допълва оценката на съвета на годишния доклад на агенцията — изискване, определено от финансовия регламент на агенцията, на което е посветена отделна точка в дневния ред.

Достъп до всички годишни доклади.