Консолидиран годишен доклад за дейността

Един от начините, по които ЕU-OSHA гарантира прозрачност и отчетност на организацията, е чрез публикуване на консолидиран годишен доклад за дейността относно извършените дейности и постижения.

Изпълнителният директор на EU-OSHA изготвя доклад за работата и дейностите на Агенцията за всяка финансова година. Докладът следва структурата на годишната работна програма в единния програмен документ и описва как са постигнати основните цели и как са извършени дейностите, изложени в плана. В него се разглеждат също ресурсите, използвани за постигане на целите на Агенцията. 

Консолидираният годишен доклад за дейността изпълнява също функцията на Доклад на изпълнителния директор за управлението, като включва например прилагането на рамка за вътрешен контрол, включително резултатите от вътрешни и външни одити, системата за външна оценка и резултатите по показателите за изпълнението, както и финансова информация и информация за човешките ресурси.

Управителният съвет на ЕU-OSHA анализира и прави оценка на доклада за дейността. Това е важна стъпка при оценяване на изпълнението на годишния бюджет от Агенцията (процеса по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, в който участват Европейският парламент и Съветът).

За преглед на консолидирани годишни доклади за дейността за предишни години посетете нашата страница с публикации.