Годишен отчет за дейността

Един от начините, по които ЕU-OSHA гарантира прозрачност и отчетност на организацията, е, като публикува годишните доклади за дейността и постиженията си.

Изпълнителният директор на EU-OSHA изготвя доклад за работата и дейностите на Агенцията за всяка финансова година. Докладът следва структурата на годишната работна програма в програмния документ, като дава отчет за постигането на основните цели и изпълнението на дейностите в плана. Разглеждат се също ресурсите за постигане на целите на Агенцията. 

Годишният доклад за дейността изпълнява също функцията на Доклад на изпълнителния директор за управлението, като включва например прилагането на рамка за вътрешен контрол, включително резултатите от вътрешни и външни одити, системата за външна оценка и резултатите по показателите за изпълнението, както и финансова информация и информация за човешките ресурси.

Управителният съвет на ЕU-OSHA анализира и прави оценка на доклада за дейността. Това е важна стъпка при оценяването как Агенцията е изпълнила годишния си бюджет (процеса по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, в който участват Европейският парламент и Съветът).