Европейски център за наблюдение на риска

Целта на Европейския център за наблюдение на риска (ЕЦНР) на EU-OSHA е да определя новите и нововъзникващите рискове в областта на безопасността и здравето при работа, за да подобри ефективността на превантивните мерки и тяхната своевременност.

За постигането на тази цел ЕЦНР прави преглед на здравословните и безопасни условия на труд в Европа, описва тенденциите и основополагащите фактори, като предвижда промените в работата и потенциалното им въздействие върху безопасността и здравето при работа.

Цели

Така, както общество се развива под влиянието на новите технологии и променящите се икономически и социални условия, така и работните места, трудови практики и процеси се променят постоянно. Новите ситуации носят със себе си нови рискове и предизвикателства за работниците и работодателите, които от своя страна изискват политически, административни и технически подходи, гарантиращи високи равнища на безопасност и здраве при работа.

Ефективната превенция има голям принос за общата цел на Европа 2020 за постигане на по-интелигентна, по-устойчива и по-приобщаваща икономика, както и за повишаване на ръста на заетостта от 69 на 75 процента. Много хора остават извън пазара на труда поради лоши здравословни и безопасни условия на труд, затова предвиждането на опасностите е изключително важно за подобряване на превенцията на риска и постигане на устойчивост на професионалния живот и по-високи нива на заетост.

Редица европейски стратегии за здравословни и безопасни условия на труд са установили нуждата от подготовка за тези нови обстоятелства и подчертават, че:

предвиждането на нови и потенциални рискове, било то свързани с технически иновации или предизвикани от социални промени, е изключително важно за упражняването на контрол върху рисковете.
Това налага преди всичко непрекъснато наблюдение на самите рискове въз основа на систематично събиране на информация и научни становища.“ (Стратегия на Европейската общност за здравословни и безопасни условия на труд 2002–2006 г.)

След като EU-OSHA създава Европейски център за наблюдение на риска в резултат на изпълнението на тази стратегия и нейните задачи, идва ред на следващата Стратегия на Общността 2007–2012 г., която поставя акцента върху важността от предвиждане на риска и възлага на Центъра за наблюдение към Агенциятада предприеме мерки.

Най-новата европейска стратегия, Стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014–2020 г., продължава усилията по темата с цел да се подкрепи постиганото от Европейския център за наблюдение на риска.

Как работи Европейският център за наблюдение на риска

ЕЦНР добавя стойност, като събира и анализира информация, поставя я в контекст (по-специално във връзка с Европейската социална програма и стратегията на Общността), търси тенденции, за да „предвижда промените“ и ефективно предава основните послания на целевата аудитория: авторите на политики и изследователите. Имаме също за цел да стимулираме дебати и разсъждения сред заинтересованите страни на EU-OSHA и да предоставим платформа за дебат между експерти и политици на различни равнища.

Информацията, необходима за установяване на нови и нововъзникващи рискове, може да бъде от различни източници, напр. данни от официални регистри, научно-изследователска литература, експертни прогнози или данни от проучвания. За да включим всички тези потенциални източници на информация, организираме дейностите си около четири основни области: