Безопасни и здравословни работни места в Европа — EU-OSHA представя последните тенденции по време на срещата на високо равнище на ЕС по въпросите на безопасността и здравето при работа през 2023 г.

Press releases

Back to press releases
For immediate release - 15/05/2023 - 09:30

Безопасни и здравословни работни места в Европа — EU-OSHA представя последните тенденции по време на срещата на високо равнище на ЕС по въпросите на безопасността и здравето при работа през 2023 г.

Днес Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) представя своя водещ доклад Безопасност и здраве при работа в Европа — състояние и тенденции през 2023 г. на срещата на високо равнище по въпросите на безопасността и здравето при работа (БЗР) през 2023 г. в Стокхолм. В него се прави цялостен преглед на състоянието и контекстуалното развитие на БЗР в Европейския съюз през последните години и се дава задълбочена картина на нововъзникващите тенденции.

В доклада на EU-OSHA „Безопасност и здраве при работа в Европа — състояние и тенденции през 2023 г.“ е направен важен анализ на областите, в които има подобрения във връзка с работните места в ЕС, но също така и на областите, в които все още е необходима много работа. — Никола Шмит

Например между 1998 г. и 2019 г. в ЕС трудовите злополуки без смъртен изход са намалели с 58 %, докато тези със смъртен изход са намалели с 57 %. Принос за този спад имат мерките за подобряване на превенцията, наред с икономическото развитие и промените в работната сила. Най-голямата част от това намаление обаче се осъществи преди 2010 г., а през последните години цифрите са в застой“, съобщава временно изпълняващият длъжността „Изпълнителен директор“ на EU-OSHA Уилям Кокбърн. В доклада се прави преглед също и на потенциалните подобрения, стагнацията и нееднозначността по отношение на някои развития, както и на области, пораждащи загриженост, като нестандартните видове труд, непълното спазване на законодателството в областта на БЗР или липсата на физическа активност, както и бъдещите предизвикателства.

Никола Шмит, европейски комисар за работните места и социалните права, приветства доклада: „Здравето и безопасността при работа са съществен елемент от дейността на всяка организация. Промените на работното място, предизвикани от кризата с COVID, екологичния, цифровия и демографския преход, както и от научния и технологичния прогрес, накараха Комисията да приеме през юни 2021 г. нова стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2021—2027 г. В доклада на EU-OSHA „Безопасност и здраве при работа в Европа — състояние и тенденции през 2023 г.“ е направен важен анализ на областите, в които има подобрения във връзка с работните места в ЕС, но също така и на областите, в които все още е необходима много работа.

EU-OSHA се надява тази публикация да повлияе значително върху бъдещите политики и подходи за опазването на безопасността и здравето на работещите в Европа. Данните могат лесно да бъдат разглеждани и анализирани по държави с помощта на инструмента за визуализация на данни OSH Barometer.

Срещата на високо равнище по въпросите на безопасността и здравето при работа се провежда в периода 15—16 май 2023 г. в Стокхолм, Швеция. Тази проява се организира съвместно от Европейската комисия и шведското председателство на ЕС и събира на едно място представители на институциите на ЕС, държавите членки, социалните партньори и други заинтересовани страни. EU-OSHA ще се включи активно към участниците в дискусиите относно първите поуки, извлечени от Стратегическата рамка на ЕС, включително постигнатия напредък по отношение на подхода „Визия нула“ за свързаните с работата смъртни случаи. Сред другите теми са психичното здраве в професионалния живот, ролята на социалните партньори, влиянието на горещите вълни и изменението на климата върху БЗР и оценката на националните стратегии в областта на БЗР.

В контекста на „Въздействието на изменението на климата и горещите вълни върху БЗР“ EU-OSHA представя ръководство за БЗР и топлинния стрес, в което се предоставят практически насоки относно управлението на рисковете, свързани с труда по време на горещини, и информация за това какво да се предприеме, ако работникът развие заболяване или здравословен проблем, свързан с топлината. 

 

Връзки:

 

Развитие при общия брой на трудовите злополуки без смъртен изход и честота на злополуките (брой злополуки на 100 000 работници), 1998 г. и 2019 г. — Евростат

Данни за 1998 г.: Statistics in focus, Theme 3-16/2001: Евростат: Трудови злополуки в ЕС през 1998—1999 г. Данни за 2019 г.: Евростат: Трудови злополуки по пол и тежест (NACE Rev. 2, дейност Общо); Трудови злополуки без смъртен изход по NACE Rev. 2, дейност и пол

Notes to editor:

За EU-OSHA

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) се стреми Европа да се превърне в по-безопасно, по-здравословно и по-производително място за работа. Агенцията проучва, разработва и разпространява надеждна, балансирана и обективна информация за безопасността и здравето и организира общоевропейски кампании за повишаване на осведомеността. Основана от Европейския съюз през 1994 г. със седалище в Билбао, Испания, Агенцията обединява представители на Европейската комисия, правителствата на държавите членки, организации на работодателите и на работниците и служителите, както и водещи специалисти от всички държави — членки на ЕС, и извън него.

Сега можете да ни следите във Facebook, X (Twitter), LinkedIn, YouTube или да се абонирате за месечния ни бюлетин OSHmail. Можете също да се регистрирате за редовно получаване на новини и информация от ЕU-OSHA посредством RSS потоци.

https://osha.europa.eu/bg