Ново проучване показва, че ултравиолетовото лъчение и дизеловите емисии са най-често срещаната рискова експозиция, свързана с раковите заболявания на работните места в Европа

Press releases

Back to press releases
Hold on for press release until 20/11/2023 - 09:00

Ново проучване показва, че ултравиолетовото лъчение и дизеловите емисии са най-често срещаната рискова експозиция, свързана с раковите заболявания на работните места в Европа

Днес Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) представя първите констатации от Проучването на експозицията на работниците в Европа на рискови фактори, свързани с раковите заболявания (WES), проведено с хиляди работници в шест държави — членки на ЕС, с цел да предостави точни данни, които да могат да допринесат за превенцията на професионалните ракови заболявания. 

За първи път имаме проучване, което разглежда комбинираната експозиция и достига до работниците, които обикновено не са обхванати, например самостоятелно заетите лица или заетите в микро- и малки организации, сред всички видове професии. То със сигурност ще допринесе за подобряване на превантивните мерки и за предоставянето на актуална информация за политиката, основана на доказателствени данни.

Уилям Кокбърн
изпълнителен директор на EU-OSHA

СъгласноСтратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2021—27 г. всяка година канцерогените стават причина за приблизително 100 000 смъртни случая от професионални ракови заболявания в ЕС. За справянето с този проблем на работното място от основно значение е да разполагаме с актуални и надеждни данни за експозицията на работниците на рискове, които могат да доведат до заболяването. WES е разработено с цел да се направи оценка на вероятната експозиция на работниците на 24 известни рискови фактора, свързани с раковите заболявания, които включват промишлени химикали, вещества и смеси, получени в процес на производство, и физически рискови фактори. 

Най-често срещаните вероятни професионални експозиции са слънчевото ултравиолетово (UV) лъчение, емисиите на отработени газове от дизелови двигатели, бензен, респирабилен кристален силициев диоксид (RCS) и формалдехид. В проучването се вземат предвид и лица, които са били изложени на въздействието на множество рискови фактори през последната работна седмица преди проучването, което означава експозиция на най-малко два рискови фактора, свързани с ракови заболявания, които не въздействат непременно по едно и също време или чрез един и същ работен процес. Данните показват, че над 60 % от работниците в миннодобивни и добивни дейности и в строителни дейности са били изложени на множество експозиции.

Изпълнителният директор на EU-OSHA, Уилям Кокбърн, заяви: „Новото проучване на експозицията на работниците задълбочено изследва съответните данни, които ще ни помогнат да разберем настоящия модел на рискова експозиция, свързана с раковите заболявания на работните места. За първи път имаме проучване, което разглежда комбинираната експозиция и достига до работниците, които обикновено не са обхванати, например самостоятелно заетите лица или заетите в микро- и малки организации, сред всички видове професии. То със сигурност ще допринесе за подобряване на превантивните мерки и за предоставянето на актуална информация за политиката, основана на доказателствени данни.“

Въпросниците бяха попълнени от физически лица на възраст над 15 години, работещи във всички отрасли на икономическата дейност в Германия, Ирландия, Испания, Франция, Унгария и Финландия. Проучването успя да събере 24 402 валидно попълнени въпросника за анализ. Информацията от него може да подкрепи евентуални предложения за бъдещи изменения на Директивата за канцерогените, мутагените и токсичните за репродукцията вещества и действия за подобряване на безопасността и здравето при работа (БЗР) в Европейския план за борба с рака. Освен това може да подобри превенцията на свързаните с работата заболявания, особено на раковите заболявания, което е една от основните цели на Стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2021—2027 г.

Резултатите от проучването ще бъдат обявявани на различни етапи. Началните констатации ще се представят за първи път по време на конференцията „Предотвратяване на свързани с работата ракови заболявания“, която ще се проведе в периода 20—21 ноември в Мадрид, Испания. Събитието е част от Пътната карта за канцерогените — инициатива, която също ще ползва данните, предоставени от WES, тъй като тя има за цел повишаване на осведомеността относно рисковете от експозицията на канцерогени на работното място и обмен на добри практики между дружествата и организациите.

Връзки:

Notes to editor:

Проучване на експозицията на работниците в Европа на рискови фактори, свързани с раковите заболявания

Проучването на експозицията на работниците в Европа на рискови фактори, свързани с раковите заболявания (WES) има за цел да предостави актуални и надеждни данни за експозицията на работниците на рискове, които могат да доведат до това заболяване. Ракът е едно от най-големите здравни предизвикателства, пред които са изправени европейските работници на работните си места, а проучването е основен инструмент в борбата с този проблем. Чрез WES Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) може да допринесе за превенцията, повишаването на осведомеността и изготвянето на политики, като крайната цел е да подпомогне борбата срещу професионалните ракови заболявания.

За EU-OSHA

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) се стреми Европа да се превърне в по-безопасно, по-здравословно и по-производително място за работа. Агенцията проучва, разработва и разпространява надеждна, балансирана и обективна информация за безопасността и здравето и организира общоевропейски кампании за повишаване на осведомеността. Основана от Европейския съюз през 1994 г. със седалище в Билбао, Испания, Агенцията обединява представители на Европейската комисия, правителствата на държавите членки, организации на работодателите и на работниците и служителите, както и водещи специалисти от всички държави — членки на ЕС, и извън него.

Сега можете да ни следите във Facebook, X (Twitter), LinkedIn, YouTube или да се абонирате за месечния ни бюлетин OSHmail. Можете също да се регистрирате за редовно получаване на новини и информация от ЕU-OSHA посредством RSS потоци.

https://osha.europa.eu/bg