You are here

Съобщения за пресата
БЪРЗО СЪОБЩЕНИЕ - 10/04/2018 - 01:30

Необходими са нови мерки за защита от увреждания на работниците в пристанищата, които отварят фумигирани контейнери

В ново проучване на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) се прави преглед на рисковете за работниците при отварянето на фумигирани контейнери. В проучването се установяват значителни пропуски по отношение на превантивните мерки и се отправят препоръки, които следва да се прилагат с цел подобряване на безопасността и здравето на работниците.

Всяка година повече от 600 милиона товарни контейнера пътуват до различни места по света. Тези контейнери често се обработват с пестициди, за да се предотврати увреждането на стоките. Агентите, които се използват за тази цел, имат добре познати токсични или дразнещи свойства и могат да окажат дългосрочно въздействие върху сърдечно-съдовата и централната нервна система, например фосфин (PH3), метилбромид (MeBr) и формалдехид. Работниците в пристанищата, които отварят тези контейнери, например по време на митнически проверки, могат да бъдат изложени на вредните вещества. В доклада се посочва, че този проблем се подценява.

Независимо от потенциала за експозиция, в много малко случаи са въведени стандартни мерки за здраве и безопасност и се поддържа документация за защита на работниците. Целта на доклада е да се направи общ преглед на сегашните знания за положението и да се препоръчат начини за свеждане до минимум на рисковете за безопасността и здравето на работниците.

В доклада, изготвен в отговор на установена от секторния комитет за социален диалог на Европейската комисия потребност, се описват редица проблеми, сред които:

 • Фумигираните контейнери почти никога не са етикетирани като такива.
 • Процедурите за безопасност при отваряне и разтоварване на фумигирани контейнери са недостатъчни.
 • Не се провеждат подходящи оценки на риска.
 • Липсва ясен стандартизиран скринингов протокол за проверка на остатъчните фумиганти.
 • Инцидентите с неблагоприятни ефекти върху здравето не се отчитат в достатъчна степен.

Редица промени в настоящата практика биха могли значително да подобрят безопасността и здравето на въпросните работници. В доклада са включени редица превантивни действия, стратегии и препоръки.

 • Да не се отварят контейнерите, преди оценката на риска да покаже, че това е безопасно. Тази оценка може да се основава на транспортната документация или на одобрени измервания на атмосферата в контейнера, ако е необходимо — след вентилиране.
 • Да се въведат подходящо оборудване за мониторинг и стандартизирани процедури за проверка на фумигирани контейнери. Използваните за проверката инструменти трябва да откриват MeBr и PH3 (а по възможност и други фумиганти) и да са достатъчно чувствителни, за да могат с точност да установяват равнища от поне 10 % от гранични стойности на професионална експозиция.
 • Да се прилага законодателството относно етикетирането на фумигирани контейнери. В европейските пристанища е необходим единен подход, за да не се позволява конкуренция за сметка на безопасността и здравето.
 • Да се установят контейнерите, които могат да представляват риск за здравето на работниците — необходимо е ясно и стандартизирано етикетиране (включително използването на символи в случаите, когато може да съществува езикова бариера).
 • Да се създадат и прилагат стандартни процедури за отстраняване на отпадъчни газове (подмяна на въздуха) и вентилиране на фумигирани контейнери.
 • Да се разпространяват информационни пакети с насоки относно личните предпазни средства и оценката на риска; те трябва да бъдат лесно разбираеми за всички работници, които могат да бъдат изложени на фумигирани контейнери.

Препратки:

Бележки към редактора: 
1.

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) се стреми Европа да се превърне в по-безопасно, по-здравословно и по-производително място за работа. Агенцията проучва, разработва и разпространява надеждна, балансирана и обективна информация за безопасността и здравето и организира общоевропейски кампании за повишаване на осведомеността. Основана от Европейския съюз през 1994 г. със седалище в Билбао, Испания, Агенцията обединява представители на Европейската комисия, правителствата на държавите членки, организации на работодателите и на работниците и служителите, както и водещи специалисти от всички държави — членки на ЕС, и извън него.

Сега можете да ни следите във Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube или да се абонирате за месечния ни бюлетин OSHmail. Можете също да се регистрирате за редовно получаване на новини и информация от ЕU-OSHA посредством RSS потоци.

http://osha.europa.eu