You are here

Съобщения за пресата
БЪРЗО СЪОБЩЕНИЕ - 21/11/2017 - 01:30

Срещата на високо равнище в рамките на кампанията „Здравословни работни места“ акцентира върху най-добри практики и политически решения за управление на застаряваща работна сила

Водещи европейски експерти по безопасността и здравето при работа (OSH) се събраха днес в Билбао, Испания, за срещата на високо равнище в рамките на кампанията „Здравословни работни места“ на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA). Тази среща на високо равнище бележи края на изключително успешната кампания „Здравословни работни места за всички възрасти“, насочена към насърчаване на устойчив трудов живот в контекста на застаряваща европейска работна сила.

27 % от работниците смятат, че няма да успеят да продължат да работят настоящата си работа до 60-годишна възраст.

Повече от 350 делегати, включително политически ръководители, социални партньори, партньори на кампанията, представители от Европейската комисия, експерти по безопасността и здравето при работа и други ключови заинтересовани страни обсъждат постиженията на двугодишната кампания и придобитите нови познания, както и обменят добри практики за устойчив труд. Участниците също така отпразнуват успеха на схемата за партньорство на кампанията, която привлече рекорден брой официални и медийни партньори, както и 20-ата годишнина на любимия анимационен герой по безопасност и здраве при работа — Напо. Срещата на високо равнище се излъчва на живо онлайн, като всички сесии ще бъдат записани и достъпни в канала в YouTube на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA).

Европейската работна сила застарява и официалните възрасти за пенсиониране се увеличават в цяла Европа. Променящата се демография на работната сила поставя многобройни затруднения пред организациите, не на последно място защото 27 % от работниците смятат, че няма да успеят да продължат да работят настоящата си работа до 60-годишна възраст.[1] Тези проблеми се потвърждават от резултатите от проекта „По-безопасни и по-здравословни условия на труд на всяка възраст“ на Европейския парламент. Основните констатации могат да се видят онлайн чрез интерактивния многоезиков инструмент за визуализация. Освен да повиши осведомеността относно предизвикателствата, пред които е изправена застаряващата европейска работна сила, кампанията също така успя да предостави достъп до практични, юридически и политически решения за справяне с тях.

Европейският комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен изтъкна значението на работата и приноса на EU-OSHA за постигане на целите на Европейския стълб на социалните права и Стратегическата рамка на Европейската комисия за здравословни и безопасни условия на труд: „Безопасността и здравето на работното място е един от основните принципи на Европейския стълб на социалните права. EU-OSHA пое водеща роля, за да насърчава устойчиво застаряване на работната сила и да предотвратява ранно напускане на пазара на труда в рамките на кампанията „Здравословни работни места за всички възрасти“. С благодарност признаваме усилията на EU-OSHA да продължи да преследва нашата цел за една по-справедлива и по-равностойна Европа за нашите граждани.“

Значението на тристранната помощна мрежа за работата на EU-OSHA, и в частност за кампанията, се подчертава и от председателя на управителния съвет на EU-OSHA Дьорд Карой: „Няма как да преувеличим колко важно е сътрудничеството от всички страни. Единствено чрез съвместна работа правителствените агенции, представителите на работниците, работодателите и партньорите на кампаниите могат да опазят бъдещето на работната сила на Европа. Като насочваме намесата си рано в професионалния живот, стремейки се към ефективна превенция,можем да гарантираме, че устойчивостта е в центъра на вземане на решения и че се приоритизира благосъстоянието на работниците.“

Откриващите пленарни сесии включват програмни речи относно неравнопоставеността в здравеопазването в контекста на застаряващата работна сила, както и панелна дискусия за успешни политики и стратегии за насърчаване на остаряване в добро здраве. Други сесии се фокусират върху мерки, които могат да бъдат взети за насърчаване на устойчив труд, добри практики при рехабилитацията и връщането на работа, както и силата на невербалната комуникация и хумора за достигане до по-широка аудитория. Присъстващите също така имат възможността да общуват, да разменят добри практики и да споделят преживявания от кампанията.

По време на финалната пленарна сесия делегатите в срещата на високо равнище могат да чуят повече за предстоящата кампания за 2018—2019 г. „Здравословните работни места управляват опасните вещества“. Кампанията цели да повиши осведомеността за експозицията на опасни вещества на работното място и да подчертае важността на йерархията за превенция, позната като принципа „STOP“: заместване (S), технически контрол (T), организационни мерки (O) и лични предпазни средства (P).

Връзки:

Разберете повече за срещата на високо равнище и я следвайте на живо

Следвайте ни в Twitter и използвайте хаштаговете #EUOSHAsummit и #EUhealthyworkplaces

Пълни подробности за кампанията „Здравословни работни места“ за 2016—2017 г. могат да бъдат открити онлайн.

Бележки към редактора: 
1.

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) допринася за това Европа да се превърне в по-безопасно, по-здравословно и по-продуктивно място за работа. Агенцията проучва, разработва и разпространява надеждна, балансирана и обективна информация за безопасността и здравето и организира общоевропейски кампании за повишаване на осведомеността. Създадена от Европейския съюз през 1994 г. и със седалище в Билбао, Испания, Агенцията обединява представители от Европейската комисия, правителствата на държавите членки, организации на работодателите и служителите, както и водещи специалисти от всички държави членки на ЕС-28 и извън него.

Сега можете да ни следите във Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube или да се абонирате за месечния ни бюлетин OSHmail. Можете също да се регистрирате за редовно получаване на новини и информация от ЕU-OSHA посредством RSS потоци.

http://osha.europa.eu

2.

„Здравословни работни места за всички възрасти“ беше децентрализирана кампания, в която можеха да се включат организации и физически лица на местно, национално и европейско равнище. Тя беше координирана на национално ниво от центрове на EU-OSHA в повече от 30 европейски държави и подкрепена от официални партньори на кампанията — паневропейски и мултинационални организации и медийните партньори на кампанията.

През целия период 2016—2017 г. кампаниите на EU-OSHA целяха да повишат осведомеността относно важността за устойчиво застаряване на работната сила. Въпреки че управлението на застаряващата работна сила не е никак лесно, кампанията целеше да предостави ясни и полезни насоки относно мерките, които могат да бъдат взети за насърчаване на устойчив труд и предотвратяване на ранно напускане на трудовия пазар. Конкретните цели на кампанията „Здравословни работни места“ през 2016—2017 г. бяха:

  • насърчаване на устойчивия труд от самото начало на кариерния живот и остаряване в добро здраве;
  • предотвратяване на здравословни проблеми през целия трудов живот;
  • осигуряване на способи — както за работодателите, така и за работещите лица — за управление на безопасността и здравето при работа в контекста на застаряващата работна сила; и
  • насърчаване на обмена на информация и добри практики.
3.

Срещата на високо равнище в рамките на кампанията „Здравословни работни места“ е кулминация на редица успешни прояви на кампанията, насочени към повишаване на осведомеността относно нуждата да се работи устойчиво, сред които: две Европейски седмици за безопасност и здраве при работа; едно присъждане на Европейски награди за добри практики; и две присъждания на награди за филми за кампанията „Здравословни работни места“. По време на кампанията имаше свободен достъп до редица ресурси, включително електронен наръчник, практически инструменти, филми за Напо и информация за казуси, за да помогнат на малките фирми да управляват застаряването на работата сила.