Бъдеще на работата: Насърчаване на здравето и безопасността при работа в цифровата ера

Press releases

Back to press releases
Hold on for press release until 25/10/2023 - 11:00

Бъдеще на работата: Насърчаване на здравето и безопасността при работа в цифровата ера

„Здраве и безопасност при работа в цифровата ера“ — новото издание на кампанията на EU-OSHA „Здравословни работни места“ стартира днес! 

Тъй като цифровизацията променя нашите работни места, тази кампания има за цел да повиши осведомеността, да насърчи сътрудничеството и да проправи пътя за бъдеще, в което безопасността и здравето на работното място продължават да бъдат основен приоритет наред с технологичния напредък.

Кампанията „Здравословни работни места“ на EU-OSHA — „Здраве и безопасност при работа в цифровата ера“ ще помогне на работодателите в ЕС да гарантират достойни условия на труд и да осигурят качествени работни места.

Никола Шмит, член на Европейската комисия, отговарящ за работните места и социалните права

В среда, в която над 80 % от предприятията в ЕС използват персонални компютри, лаптопи, таблети, смартфони и други мобилни устройства, новата кампания „Здравословни работни места“ заема централно място. Като се има предвид, че 93 % от работниците в големи предприятия и 85 % от микропредприятията използват цифрови устройства, тази кампания е насочена към променящата се динамика на работата, като подчертава необходимостта от гарантиране на безопасността и здравето в една ориентирана към човека цифрова трансформация.

Тъй като изкуственият интелект (ИИ), изчисленията в облак и сътрудничещите роботи стават неразделна част от работните процеси, самото естество на работата се трансформира. Кампанията отчита огромния потенциал за подобряване на безопасността и здравето при работа (БЗР), като същевременно се противопоставя на възникващите рискове в тази бързо развиваща се среда. 

Никола Шмит, член на Европейската комисия, отговарящ за работните места и социалните права заяви: „Светът на труда претърпя огромна трансформация през последните години с възхода на цифровите технологии, алгоритмичното управление и дистанционната работа. От съществено значение е да се намери правилният баланс: когато се възползваме от предимствата на цифровата ера, трябва да сме сигурни, че не правим компромис с ориентирания към човека подход. Кампанията на EU-OSHA „Здравословни работни места“ — „Здраве и безопасност при работа в цифровата ера“ ще помогне на работодателите в ЕС да гарантират достойни условия на труд и да осигурят качествени работни места“.

Въз основа на изследвания, проведени от EU-OSHA, както е посочено впрегледа на БЗР относно цифровизацията, кампанията ще проучи пет приоритетни области през следващите две години: работа през цифрови платформи, автоматизиране на задачите, дистанционна и хибридна работа, управление на работниците чрез изкуствен интелект и интелигентни цифрови системи. 

Настоящото издание има за цел да повиши осведомеността за въздействието на цифровата трансформация върху БЗР и да насърчи безопасното и продуктивно използване на цифровите технологии в различните сектори и работни места. Тя също така има за цел да насърчи сътрудничеството между заинтересованите страни, като предоставя ресурси и насърчава проактивна оценка на риска за сигурна и ефикасна цифрова трансформация на труда.

Уилям Кокбърн Салазар, изпълнителен директор на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA), направи следното заключително изявление: „Докато цифровата трансформация в Европа напредва, нейното въздействие върху предприятията и работниците далеч не е напълно осъзнато. Изненадващо е, че потенциалното му въздействие върху безопасността и здравето на работниците е било обсъдено само в 24 % от дружествата. Налице е спешна необходимост да се използват възможностите и да се идентифицират рисковете от цифровизацията, за да се извлекат максимални ползи от тези нови технологии за безопасни, здравословни и продуктивни работни места. Именно това се стреми да постигне новата кампания на EU-OSHA „Здравословни работни места“ — „Здраве и безопасност при работа в цифровата ера“.

Участието на всички е важно. За да достигне до работниците и работодателите, EU-OSHA разчита на обширна мрежа от национални фокусни точки, официални партньори на кампанията, медийни партньори, социални партньори и други посредници, като използва агенционни рекламни и информационни материали, за да вдъхнови и насърчи повече хора да се присъединят към каузата за безопасна и здравословна работна сила в цифровата ера.

Връзки:

Notes to editor:

За кампанията „Здравословни работни места“

За кампанията „Здравословни работни места“

Кампаниите „Здравословни работни места“ са в основата на мисията на EU-OSHA за по-безопасни и по-здравословни работни места в цяла Европа. Те са една от водещите дейности на агенцията за повишаване на осведомеността и носят основно послание: Безопасността и здравето при работа са грижа на всеки. Добре е за теб. Добре е за бизнеса. Провеждани от 2000 г. насам, кампаниите се превърнаха в най-големите по рода си в света. Богата информация и материали под формата на практически ръководства и инструменти са на разположение на всяка организация или компания, която иска да подобри безопасността и здравето на работното си място. Кампаниите включват ключови събития, в това число наградите за добри практики и филмовата награда „Здравословни работни места“ , с които се показва и отбелязва изключителният принос в насърчаването на БЗР, както и Европейските седмици за безопасност и здраве при работа, която се провежда всяка година през октомври.

Предишните издания бяха фокусирани върху превенцията и управлението на свързаните с работата мускулно-скелетни смущения (МСС), управлението на опасните вещества и насърчаването на здравословни работни места за всички възрасти. 

За EU-OSHA

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) се стреми Европа да се превърне в по-безопасно, по-здравословно и по-производително място за работа. Агенцията проучва, разработва и разпространява надеждна, балансирана и обективна информация за безопасността и здравето и организира общоевропейски кампании за повишаване на осведомеността. Основана от Европейския съюз през 1994 г. със седалище в Билбао, Испания, Агенцията обединява представители на Европейската комисия, правителствата на държавите членки, организации на работодателите и на работниците и служителите, както и водещи специалисти от всички държави — членки на ЕС, и извън него.

Сега можете да ни следите във Facebook, X (Twitter), LinkedIn, YouTube или да се абонирате за месечния ни бюлетин OSHmail. Можете също да се регистрирате за редовно получаване на новини и информация от ЕU-OSHA посредством RSS потоци.

https://osha.europa.eu/bg