You are here

Бивша югославска република Македония

Безопасните и здравословни условия на труд в Република Македония са от компетенциите на Държавната инспекция по труда, орган към Министерството на труда и социалната политика.Като орган към Министерството на труда и социалната политика, чрез своите инспектори, Държавна инспекция по труда извършва инспекционен контрол на прилагането на Закона за трудовите отношения, Закона за здравословните и безопасни условия на труд, Закона за инспекциите и труда, Закона за държавните служители, Закона за заетостта и осигуряването срещу безработица, Закона за агенциите за временна заетост, Закона за наемане на хора с увреждания, Закона за наемане на чуждестранни граждани, Закона за доброволната служба, законите в областта на образованието, Закона за търговията, Закона за защита от тютюнопушене, колективните споразумения, трудовите договори, уставите в областта на безопасността и здравето при работа и други регламенти (вж. тук).Безопасните и здравословни условия на труд са мултидисциплинарна област, която обхваща голям брой регламенти относно конкретни форми и процеси на труд. Като съвкупност от мерки, норми и стандарти, целящи да осигурят безопасни условия на труд в Република Македония, безопасността и здравето при работа са конституционна категория. Те съставляват неразделна част от организирането на труда и трудовите процеси в нашето законодателство - по този начин всеки работник е осигурен и това е в съответствие със залегналия в конституцията правен принцип за защита на всеки служител на работното място. Комплексният термин "Безопасни и здравословни условия на труд" означава не само защита на служителя от физически наранявания или професионални заболявания, но и защита на неговото психическо (нравствено) здраве – сложен проблем, който добива все по-голяма актуалност.


Данни за контакт с фокусните точки

Macedonian Occupational Safety and Health Association
Vostanichka 2
1000 Skopje
Македония
Contact person:
Milan PETKOVSKI
Адрес на електронна поща: milan [dot] p [at] mzzpr [dot] org [dot] mk