Добре дошли в регистъра на документите на EU-OSHA!

Член 255 от Договора за създаване на Европейската общност, който се прилага чрез Регламент № 1049/2001 от 30 май 2001 г., дава право на достъп до документи на Европейския парламент, Съвета и Комисията на всеки гражданин на Съюза и на всяко физическо или юридическо лице с адресна регистрация в държава членка.

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа се ангажира с подобряване на прозрачността и през май 2004 г. прие Регламент № 1049/2001 относно публичния достъп до документи с решение на Административния съвет.

Достъпът до документи се урежда чрез следните правила и правни разпоредби:

Регистърът показва до кои документи е предоставен достъп за обществеността. В такъв случай съдържанието им се показва и може да се изтегли директно от базата данни.

Преглед на регистъра на наличните документи

За да получите документи, до които няма достъп от регистъра, трябва да попълните и подадете формуляр за заявка.

Заявки могат да се подават по поща или чрез изпращане на електронно писмо на някой от официалните езици на Европейския съюз до:

European Agency for Safety and Health at Work
Documentation Section
12 Santiago de Compostela 5th floor (Edificio Miribilla)
Bilbao
E-48003
Spain

Ел. поща: docrequest [at] osha [dot] europa [dot] eu

Възможно е да бъде отказан достъп до документи, които попадат в обхвата на изключенията по членове 4 и 9 на Регламент № 1049/2001.

Имайте предвид, че информацията, съдържаща се в регистъра, не е правно обвързваща. Обвързващи са само правните актове, публикувани в Официален вестник.