You are here

Предотвратяване на измами и конфликт на интереси

ЕU-OSHA е поела задължението да подобри предотвратяването и откриването на измамите и условията за разследване на измами, и да постигне адекватна компенсация и възпиране с пропорционални и възпиращи санкции и спазване на надлежната процедура.

Предотвратяване на измами

За тази цел Агенцията прие цялостна стратегия за борба с измамите, която определя отговорностите на различните заинтересованите страни.

Това е в съответствие с финансовия регламент на агенцията (членове 30 и 111) и с изискванията на пътната карта за последващи действия по общия подход към бъдещето на агенциите на ЕС от Междуинституционалната работна група.

Полезни препратки

Предотвратяване на конфликти на интереси 

ЕU-OSHA е поела също задължението да гарантира целостта на решенията и информацията, издавани от Агенцията, и да насърчава отчетността относно работата и дейностите на Агенцията. Поради това ролята на управлението и предотвратяването на конфликти на интереси е важна.

При встъпване в длъжност и на всеки пет години членовете на Управителния съвет, Бюрото и консултативните групи подават декларации за интереси и резюме на автобиографията си съгласно политиката на Агенцията за управление на конфликтите на интереси. Политиката обхваща декларация за поверителност, процедура за подаване, оценка и потвърждаване на декларацията за интереси и резюмето на автобиографията и процедура при злоупотреба на доверие.

Освен това, за да се гарантира прозрачността, декларациите за интереси и резюметата на автобиографиите на Директора и членовете на ръководния персонал са достъпни за обществеността.

Полезни връзки

Политика на Агенцията относно управлението на конфликти на интереси, вкл. декларация за поверителност

Процедура за подаване, оценка и потвърждаване на декларацията за интереси и резюмето на автобиографията

Процедура при злоупотреба на доверие

Декларации за интереси и резюмета на автобиографиите на членовете на Управителния съвет, Бюрото и консултативните групи

Декларации за интереси и резюмета на автобиографиите на Директора и членовете на ръководния персонал