Работа в партньорство: ключ към успеха на EU-OSHA

През последните 25 години Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) създаде, укрепи и работи в тясно сътрудничество с широка мрежа от партньори. Чрез тази мрежа Агенцията успешно се свърза с фирми, осигуряващи работни места, за да предостави достоверна информация за здравословните и безопасни условия на труд (БЗР), както и практически инструменти. Днес тя работи не само с всички държави членки, държавите от Европейското икономическо пространство (ЕИП) и държавите от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), но и с държавите, обхванати от процеса на разширяване за повишаване на осведомеността относно рисковете на работното място и за насърчаване на подобренията в областта на БЗР.

Сред основните партньори на EU-OSHA са:

В състава на Управителния съвет влизат представители на правителства и представители на организации на работодателите и на работниците служителите от всяка държава членка. Този тристранен подход гарантира, че мненията на всички заинтересовани страни са представени в процеса на вземане на решения и са допринесли за успеха на Агенцията.

Всяка държава членка трябва да определи национална фокусна точка — обикновено национален компетентен орган — която да предоставя национални данни на Агенцията за информиране на създателите на политики. Въпреки това отношенията между EU-OSHA и нейните фокусни точки в никакъв случай не са едностранни. В замяна на това EU-OSHA подкрепя усилията на отделните фокусни точки в областта на БЗР и им предоставя надеждна и актуална информация. Например:

  • Инструментът за подпомагане на фокусните точки на Агенцията (FAST) им помага при организирането на събития и дейности на национално равнище.
  • EU-OSHA превежда материали, които са от значение за усилията на националните фокусни точки в областта на БЗР.

Осъществяването на задачата за изграждане на национална мрежа от фокусни точки беше започнато през 1997 г. от тогавашните 15 държави — членки на ЕС. Голямото разширяване на ЕС през 2004 г., когато към съществуващите 15 държави членки се присъединиха още 10, постави ново предизвикателство пред EU-OSHA и насърчаването на култура за превенция на риска от страна на Агенцията. За последователното осигуряване на високи стандарти за БЗР във всички държави членки Агенцията създаде план за разширяване, който имаше за цел:

  • адаптиране на съществуващите материали към нуждите на новите държави членки
  • повишаване на осведомеността за значението на БЗР сред работодателите, работниците и социалните партньори.

Ефективната мрежа от национални фокусни точки и други партньори беше от съществено значение за изпълнението на този план.

Благодарение на ефективното сътрудничество, което се засили през годините, мрежата на EU-OSHA понастоящем разполага с 39 национални фокусни точки.

Агенцията е доказала, че концепцията, на която се основава — тристранна агенция с мрежа от фокусни точки и партньори в държавите членки и страните партньори — е ефективна. Тази концепция доведе до нови дейности, нови начини за съвместна работа и беше от съществено значение за изграждането на общо разбиране относно това какво искаме да постигнем в областта на защитата на работниците.

Ханс-Хорст Конколевски, бивш директор на EU-OSHA

Агенцията също така има дългогодишно сътрудничество с EEN, която понастоящем включва около 600 партньорски организации. Това значително подобри способността на Агенцията да достигне до много малки предприятия чрез съвместно организирани дейности и събития, както и чрез широкото разпространение на публикациите и материалите с насоки на EU-OSHA.

Успехът на EU-OSHA зависи от стабилните отношения с другите ѝ партньори, включително Европейската комисия и Европейския парламент, социалните партньори и партньорите в кампании. Повече от 10 години EU-OSHA активно изграждаше значителен портфейл от партньори в кампании: с последните кампании се ангажираха над 100 официални партньори и повече от 30 медийни партньори. Това е от основно значение за ефективното изпълнение на водещите кампании „Здравословни работни места“.

През 2019 г. е време да се обмисли и признае приносът, който тази голяма мрежа постигна за 25 години ефективно разпространяване на информация за БЗР до работни места в цяла Европа.