Кои са бенефициерите на дейността на EU-OSHA?

Микропредприятия, малки и средни предприятия

EU-OSHA е създадена с една проста, но важна цел: да превърне Европа в по-безопасно, по-здравословно и по-продуктивно място за работа. Нейната цел е да увеличи познанията и осведомеността за рисковете на работното място и да насърчи подобренията в безопасността и здравето при работа (БЗР), като достига със своите послания до създателите на политики, бизнеса и работодателите и предоставя достоверна информация и практически инструменти.

Микропредприятията, малките и средните предприятия съставляват основна част от бизнеса в Европа, като само микропредприятията имат внушителния дял от 95 %. Поради това малките и средните предприятия (МСП), и по-специално микропредприятията и малките предприятия, са много важна аудитория на EU-OSHA: освен че представляват повече от половината от работната сила на ЕС, при тях се отчита непропорционално висок процент на злополуки и други проблеми, свързани с БЗР. По-големите предприятия правят все повече инвестиции в политиките в областта на БЗР, но това съвсем не е така в много МСП, вероятно поради очаквана или действителна липса на ресурси и често поради слаб обмен на информация за ефективно управление на БЗР.

 © EU-OSHA Photo Competition 2009 / Георги Величков

През 2001 г., като призна, че МСП са „движещата сила“ на Европа и се нуждаят от подкрепа, ЕС въведе схеми на финансиране. По предложение на Европейския парламент EU-OSHA възприе тези схеми и създаде паралелна схема, която беше в действие от 2001 г. до 2003 г.

Само през първата година след въвеждането ѝ бяха подкрепени 51 проекта, като отпуснатите безвъзмездни средства варираха от 25 000 EUR до 190 000 EUR, достигайки общата сума от 5 млн. евро. В рамките на инициативата бяха подпомогнати повече от половин милион МСП и бяха проведени обучителни курсове и семинари за осведомяване относно рисковете с обща продължителност над 15 000 часа. Не беше изненада, че популярността на схемата нарасна и през втората година по нея бяха подпомогнати около 700 000 МСП.

Тези схеми за финансиране позволиха на Агенцията да достигне до много МСП в цяла Европа в първите години след създаването си и не само да повиши осведомеността за БЗР, но също да увеличи престижа на Агенцията сред предприятията, на които тя се стреми да помогне.

МСП остават един от основните бенефициери на EU-OSHA. Възникнали въз основа на Европейската седмица за безопасност и здраве при работа, която Агенцията провежда от 2000 г. насам, и впоследствие на базата на годишните информационни кампании за БЗР, водещите кампании „Здравословни работни места“ на EU-OSHA са се превърнали в съществена част от усилията ѝ да достигне до малкия бизнес. Тези двугодишни кампании целят да повишат осведомеността относно актуални теми, свързани с БЗР, чрез обмен на добри практики и изготвяне и разпространение на информационни материали и практически инструменти и ресурси. Целта е всички материали за кампаниите да бъдат лесно разбираеми и безплатни и да удовлетворяват нуждите на малкия бизнес, който може да изпитва затруднения в отделянето на време и средства за БЗР.

Първата от тези двугодишни кампании стартира през 2008 г., поставяйки акцент върху оценката на риска, която е в основата на ефективната практика в областта на БЗР. В тази връзка беше създадена платформата за интерактивна онлайн оценка на риска (OiRA). OiRA е предназначена специално да подпомага ММП. Тя дава възможност за създаване на уеб-базирани секторни инструменти, които позволяват ефективна оценка и управление на риска. OiRA вече е помогнала на хиляди малки дружества да извършат оценка на риска по опростен и икономически ефективен начин.

© EU-OSHA — Конференция на високо равнище на EU-OSHA за здравословни и безопасни условия на труд в ММП — 19 юни 2018 г., Брюксел

През юни 2018 г. EU-OSHA беше домакин на конференция в Брюксел за подобряване на БЗР в малките предприятия в Европа. ЕС, националните и международните заинтересовани лица обсъдиха заключенията от тригодишния проект SESAME (Безопасни микропредприятия и малки предприятия). Основна препоръка беше включването на всички заинтересовани страни и координиране на техните усилия за достигане до ММП. В рамките на проекта също бяха създадени множество добри практики, приспособени към нуждите на ММП, в повече от 60 сектора.

Кои са другите бенефициери?

Въпреки че МСП са основната целева аудитория на дейността на EU-OSHA, те съвсем не са единствените бенефициери. Други бенефициери са:

  • създатели на политики на равнище ЕС и на национално равнище
  • работници и служители и техни представители
  • професионалисти и изследователи в областта на БЗР
  • национални правителства.

Ясно е, че броят на бенефициерите на дейността на EU-OSHA е голям. Въпреки това целта на Агенцията остава все толкова ясна и важна — да превърне Европа в по-безопасно, по-здравословно и по-продуктивно място за работа.