EU-OSHA работи в тясна връзка със законодателството на ЕС

Годишнината е момент както за размишления над миналото, така и за предвиждане на нови трудности.

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA), която отбелязва 25 години от създаването си, анализира значението на ключовата директива за безопасността и здравето при работа (БЗР), въведена преди 30 години, и очаква да предостави подкрепа за Европейския стълб на социалните права.Рамковата директива

Директива 89/391/ЕИО — Европейската рамкова директива за безопасността и здравето при работа, публикувана през юни 1989 г., е важен етап за работещите хора в Европа. Тя е първото всеобхватно законодателство на ЕС в областта на безопасността и здравето при работа, с което се въведоха общи принципи и минимални стандарти, приложими в целия регион.

Рамковата директива възложи на работодателите отговорности във връзка с безопасността и здравето на работниците и служителите. Отговорността на работодателя, установените принципи на превенция и информирането, обучението, консултирането и балансираното участие на работниците са основните елементи, на които се основава новият подход към здравето и безопасността при работа. Главното е, че директивата постави принципа на оценката на риска в основата на законодателството на ЕС в областта на безопасността и здравето при работа. 

Рамковата директива трябваше да бъде транспонирана в националните законодателства на държавите членки до края на 1992 г. Тя е последвана от много други директиви относно специфични аспекти на работата или опасностите.

В съобщението си от 2004 г. Европейската комисия (ЕК) заключи, че рамковата директива и някои свързани с нея директиви са допринесли за опростяване и рационализиране на националните законодателства в областта на безопасността и здравето. Тя е допринесла също за създаване на култура на превенция на риска на работните места в ЕС и е проправила път за поставяне на фокуса върху БЗР в програмата на ЕК.

EU-OSHA работи активно за целите на последващата Стратегия на Общността за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007—2012 г. и Стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014—2020 г., което активира последващата консолидация и координация на националните стратегии в държавите — членки на ЕС.

Европейският стълб на социалните права

Близо 30 години след въвеждането на рамковата директива друг важен момент — Европейският стълб на социалните права — укрепва правата на европейските граждани по отношение на благосъстоянието и заетостта.

... От правото на справедливо възнаграждение до правото на здравни грижи, от възможностите за учене през целия живот, по-добрия баланс между професионалния и личния живот и равенството между половете до минималния доход: с Европейския стълб на социалните права ЕС се застъпва за правата на своите граждани в един бързо променящ се свят.

Жан-Клод Юнкер, председател на Европейската комисия, 17 ноември 2017 г.

Според определенията на стълба трудът е основно социално право и дава на работниците високи нива на защита независимо от тяхната възраст. Два от 20-те принципа на стълба са пряко свързани с БЗР.

  • правото на здравословни, безопасни и добре приспособени работни места
  • правото на баланс между работа и личен живот.

Поради това стълбът осигурява подкрепа на високо равнище в дейността на EU-OSHA. Ясно е, че Агенцията има важна роля в подкрепата на ценностите на стълба и прилагането на неговите принципи на практика. Две области от дейността на EU-OSHA са особено важни:

Цялата работа на Агенцията в известен смисъл допринася за постигане на по-безопасни и по-здравословни работни места в Европа и за по-устойчив професионален живот — което гарантира правата, изложени в стълба.

През 2019 г. празнуваме 30-ата годишнина от първото законодателство на ЕС в областта на безопасността и здравето при работа — рамковата директива — което осигурява на работниците еднаква защита в целия регион. Същевременно EU-OSHA очаква да предостави практическа подкрепа за Европейския стълб на социалните права и да подобри защитата на работниците в Европа. Това признаване на стойността на нейната дейност дава на Агенцията нов импулс, за да продължи да работи с партньорите си за превръщането на Европа в по-безопасно и по-здравословно място за работа.