Равносметка на EU-OSHA за 25-те години от създаването й

През 2019 г. Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) празнува 25 години на успешно изграждане и активиране на общоевропейска мрежа от партньори, чиято цел е да направят работните места в Европа по-безопасни, по-здравословни и по-продуктивни.

Безопасността и здравето на работниците са неразделна част от здравето на хората... Безопасната работа е не само разумна икономическа политика, но и основно човешко право.
Кофи Анан, реч за Световния ден на безопасност и здраве при работа, Ню Йорк,28 април 2002 г.

Безопасността и здравето при работа (БЗР) са неделима част от европейския проект от самото му начало. Европейската общност за въглища и стомана (ECSC) е създадена през 1951 г. и е основополагащият елемент на това, което по-късно ще стане Европейска икономическа общност и в последствие Европейски съюз (EU). Тя обединява въглищната и стоманената промишленост в Европа, за да укрепи разпокъсания континент и осигури съвместно бъдеще. Чрез тези действия две от най-опасните работни среди за времето се озовават в центъра на събитията. Това задейства една от ключовите цели на ECSC: да осигури приравняването и подобрението на условията на живот на работниците в горепосочените индустрии.

Едва през 1985 г. тристранният подход към БЗР има напредък в Европа. Благодарение на инициативата на Жак Делор, тогавашния президент на Европейската комисия, понятието „социален диалог“ придобива конституционен мандат в ЕС, проправяйки път за публикуването на Рамкова директива (89/391/EИО) през 1989 г., която отбелязва 30-та си годишнина през 2019 г. Този важен етап за БЗР не само указва минималните изисквания за здраве и безопасност в ЕС, но и поставя революционното понятие за оценка на риска в основата им.

Вследствие на Рамковата директива, Европейската комисия започва общоевропейска кампания, която е насочена към цялостното фокусиране върху здравословните и безопасни условия, както и вредните ефекти от опасните работни среди: 1992 г. е обявена за Европейска година на безопасността, хигиената и защитата на здравето при работа. Това е в отговор на шокиращите данни от работните места в Европа — на годишна база в началото на 90-те години са докладвани 4 мил. инцидента на работното място, като 8000 от тях са били с фатален край, а това е струвало на Европа общо 20 мил. евро. Кампанията „Европейска година“ има за цел да повиши осведомеността за рисковете при липса на здравословни и безопасни условия, и съответното законодателство, както и за извършваните дейности по подобряването на стандартите за безопасност.

Кампанията „Европейска година“ за 1992 и увеличаването на регулаторната рамка относно безопасността и здравето при работа създаде основата за създаването специализирана агенция за здравословни и безопасни условия на труд — EU-OSHA.

Решението за създаването на агенцията бе взето на среща на върха на Съвета през октомври 1993 г., като съответно през 1994 г. бе приет Регламент (ЕО) № 2062/1994, чрез който се създава EU-OSHA, а през 2019 г. влиза в сила малко изменение. 

Бе прекрасно да бъда част от екипа, създаващ нова институция в сфера с огромно значение и в която има толкова много за правене. Целта бе да се повиши стандарта за здраве и безопасност на работните места в цяла Европа, за да могат работещите във всяка държава да ползват една и съща закрила.
Ханс-Хорст Конколевски, бивш директор на EU-OSHA

От самото си начало EU-OSHA е съгласувана със стратегиите за БЗР на ЕС и Европейската комисия, като освен това е била ключов фактор в тези стратегии и свързаните с тях обсъждания.

Мисията и визията на EU-OSHA са ясни от началото:

  • да се разработят, съберат и разпространят надеждна информация, анализи и инструменти за задълбочаване на познанията, повишаване на осведомеността и обмен на данни и добри практики за здравословните и безопасни условия на труд
  • да бъдем признати за лидер в насърчаването на здравословни и безопасни работни места в Европа
    да осигурим по-интелигентна, по-устойчива, по-продуктивна и по-приобщаваща икономика.

Успешното изпълнение на тези цели от Агенцията през последните 25 години може да се отдаде на двете основни опорни точки: мрежата от контактни звена и тристранния начин на работа.

Тристранният модел позволява да се вземат под внимание гледните точки на правителствата, работодателските организации и работническите съюзи, които да бъдат представени при вземането на решения, като по този начин се засилват ценностите на EU-OSHA за съдействие и партньорство. Съчетаването на този модел с обширната мрежа на EU-OSHA от местни звена и партньори национално равнище постигна двоен ефект:

  • Той е от основно значение при постигането на общо разбирателство за рисковете на работното място и справянето с тях в бъдеще.
  • Той позволи на Агенцията ефективно да разработи и насърчи култура на превенция на риска на работните места в Европа.

Тези постижения допринесоха значително за подобряването на условията на работа в страните членки на ЕС.

Наздраве за още 25 години на успешно сътрудничество и преданост към осведомяването и насърчаването на добри практики в сферата на OSH! Очаквайте още статии от тази поредица.